استراتژی تجارت فارکس

آموزش روانشناسی چرخه بازار (Market Cycle)

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته

تحقیق حاضر با عنوان شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 109 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته

تحقیق حاضر با عنوان شده در بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 109 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
[email protected] [email protected]
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکيده
هدف اين پژوهش، بررسي رابطه اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماري پژوهش شامل 60 شرکت دارای بحران مالی و 60 شرکت سالم در بازه زماني 1392-1381 است. متغیر های مستقل این پژوهش شامل اقلام تعهدی، جریان های نقدی و سرعت گزارشگری مالی است که برای محاسبه اقلام تعهدی غیراختیاری از الگوی جونز تعدیل شده، برای محاسبه جریان های نقدی از پنج متغیر وجه نقد عملیاتی، وجه نقد عملیاتی به کل دارایی ها، وجه نقد عملیاتی به کل بدهی ها، وجه نقد عملیاتی به بدهی های جاری و وجه نقد عملیاتی به فروش و برای محاسبه سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش حسابرسی استفاده شده است. در راستاي تحقق هدف های پژوهش، چهار فرضیه اصلی و یازده فرضيه فرعی تدوين شده است. نتایج حاصل از تجزيه و تحليل آماری فرضيه هاي پژوهش نشان مي دهد که بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی در شرکت های سالم و شرکت های دارای بحران مالی تفاوت و رابطه معنادار و بین سرعت گزارشگری مالی در شرکت های سالم و
شرکت های دارای بحران مالی رابطه معناداری وجود دارد. هم-چنین، نتایج نشان داد که برخی از متغیر های
جریان های نقدی و اقلام تعهدی و هم چنین، سرعت گزارشگری مالی توانایی پیش بینی بحران مالی در سال مبنا، یک سال قبل از سال مبنا و دو سال قبل از سال مبنا را دارد.

مقدمه
رویداد های مهم دهه های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان می دهد که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایلات مخرب انسان ها بوده-است که باعث بروز بحران های گوناگون می شود. روزی نیست که اخبار مربوط به بحران های کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ
می دهد در وسایل ارتباط جمعی منعکس نشود. این بحران ها ممکن است تا آن جا پیش برود که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان بزرگ را مورد تهدید قرار دهد (یقین لو و خلیلی عراقی، 1383: 62) و
زیان های هنگفتی را برای ذینفعان شرکت یا سازمان (سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان) ایجاد کند. بنابراین، ذینفعان شرکت برای رسیدن به هدف خود و ارزیابی شرکت از صورت های مالی (مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) استفاده می کنند. اقلام منعکس شده در ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی است. در مبنای تعهدی معاملات و سایر رویداد ها در زمان وقوع شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت می شود و در صورت های مالی دوره های مربوط انعکاس می یابد (کمیته تدوین استاندارد های حسابداری، 1389الف: 19).
فرض بر این است که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان که بر مبنای آموزش روانشناسی چرخه بازار (Market Cycle) تعهدی اندازه گیری می شود، ارقام و
اندازه گیری های مفیدی از کارایی شرکت و اطلاعات مفیدی برای پیش بینی فعالیت های آینده شرکت و هم چنین، پرداخت سود در آینده ارائه می کند اما به دلیل وجود جهت گیری های اختیاری و ذاتی که به واسطه استفاده از روش های تسهیم و کاربرد قیمت-های تاریخی در معاملات ایجاد می شود، در مورد کفایت لازم روش های حسابداری سنتی برای گزارش دهی فعالیت های اقتصادی پیچیده امروزی شک و تردید هایی مطرح شده است. یکی از راه-های پرهیز از این انحرافات و جهت گیری ها، تأکید بر گزارش جریان وجوه نقد است؛ به گونه ای که استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند پیش بینی هایی در ارتباط با آینده انجام دهند. به این صورت که، با ارائه صورت جریان های نقدی تاریخی متعلق به شرکت، این امکان برای ذینفعان مانند سهامداران و بستانکاران به وجود می آید که ارزش واحد تجاری را، بنابر فرض تداوم فعالیت، تعیین کنند. ضمن این که بیش تر معیار های سنجش در حسابداری بر پایه جریان های نقدی، گذشته، حال و آینده قرار دارد (پارسائیان، 1390: 389 و 393). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی شرکت ها است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران مالی از این طریق بتواند به ذینفعان شرکت کمک کند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش
11 مقدمه 2
12 مسأله پژوهش 3
121 سؤالهای پژوهش 3
13 اهمیت و ارزش پژوهش 4
14 هدفهای پژوهش 5
15 متغیرهای پژوهش 5
151 متغیرهای مستقل 5
152 متغیر وابسته 6
153 متغیرهای کنترلی 6
16 روش پژوهش 6
161 روش پژوهش و گردآوری دادهها 6
162 جامعه آماری و نمونه پژوهش 6
163 روش تجزیه و تحلیل دادهها 7
17 استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش 7
18 تعريف واژه‌هاي كليدي 8
19 ساختار پژوهش 8
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
21 مقدمه 10
22 مباني نظری 10
221 بحران مالی 10
2211 دلایل بحران مالی 11
2212 مراحل بحران مالی 12
2213 نشانههای بحران مالی 13
222 اقلام تعهدی 14
2221 اقلام تعهدی اختیاری 15
2222 اقلام تعهدی غیراختیاری 16
عنوان صفحه
2223 روشهای اندازهگیری اقلام تعهدی 16
223 سرعت گزارشگری مالی 18
2231 عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 19
224 جریانهای نقدی 21
2241 نسبتهای صورت جریان وجوه نقد 22
23 پيشينه پژوهش 24
231 پیشینه خارجی 24
2311 اقلام تعهدی 24
2312 جریانهای نقدی 27
2313 سرعت گزارشگری مالی 29
2314 بحران مالی 33
232 پیشینه داخلی 36
2321 اقلام تعهدی 36
2322 جریانهای نقدی 38
2323 سرعت گزارشگری مالی 40
2324 بحران مالی 42
24 نقد پژوهشهای پیشین 44
25 خلاصه فصل 45
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
31 مقدمه 47
32 روش پژوهش 47
33 فرضیههای پژوهش 47
34 متغيرهاي پژوهش 48
341 متغيرهای مستقل 48
342 متغیر وابسته 50
343 متغیرهای کنترلی 50
35 جامعه آماري 52
36 نمونه و روش نمونهگیری 52
37 روش گردآوری دادهها 52
38 روشهای آماری مورد استفاده در پژوهش 53
39 خلاصه فصل 53
عنوان صفحه
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
41 مقدمه 55
42 آماره‌های توصيفي 55
43 پايايي متغيرهاي پژوهش 59
44 بررسی نرمال بودن دادهها 59
45 آزمون فرضیه ها 60
451 آزمون فرضيه اصلی اول 60
452 آزمون فرضيه اصلی دوم 64
453 آزمون فرضيه اصلی سوم 66
454 آزمون فرضيه اصلی چهارم 67
46 نتيجه‌گيري كلي 72
47 خلاصه فصل 73
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
51 مقدمه 75
52 مروري بر نتايج بهدست آمده از پژوهش 75
521 فرضیه اصلی اول 76
522 فرضیه اصلی دوم 77
523 فرضیه اصلی سوم 79

    فرمت فایل: word تعداد صفحات: 22 بسم الله الرحمن الرحیم قسمت اول در دهه سی، خیابانهای تهران با نئون آشنا شده و شبهای تهران با نورهای رنگین آذین می شوند و نقشهایی از رنگهای تند نئون بر در و دیوار می نشینند و بر سر در سینماها و بر فراز بامهای بلند شهر ،

مختصری بر انیمیشن و شیوه های مختلف ساخت انیمیشن

    فهرست مطالب مقدمه 2 اهميت موضوع 3 بيان موضوع 4 روش تحقيق 4 تابلوهای فشار متوسط 4 تابلوهای تولیدی شن و ماسه 5 تابلوهای وسایل اندازه گیری 6 مراحل کلی ساخت تابلو: 7 بخش هاي كنترل كيفيت تابلو 15 منابع 70 مقدمه برق يكي از صنايعي است اگر نتوان گفت بيشترين

گزارش کارآموزی نحوه تولید تابلو های برق صنعتی در شرکت ارت برق الکترونیک

    کاملترین سمینار به همراه منابع و ها و اسلاید ارایه و روش اجرای AES و سورس AES Algorithm متلب و. بیش از 50 صفحه مطالب شده و سلاید ارایه عنوان سمینار درس امنیت: یک رویکرد جدید مبتنی بر عامل برای کشف حملات SinkHole در شبکه های حسگر بسط کلید در AES-128

عنوان سمینار: یک رویکرد جدید مبتنی بر عامل برای کشف حملات SinkHole در شبکه های حسگر

آموزش جامع و کاربردی پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن (Price Action) چیست و چرا یادگیری آن مهم است؟

پرایس اکشن (Price Action Trading) به معنای معامله‌گری بر اساس رفتار قیمتی است که به طور خلاصه آن را PAT نیز می‌نامند. در این روش معامله‌گران تنها با اتکا به تحلیل رفتار و روند قیمتی اقدام به خرید و فروش می کنند.

معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا رفتار قیمت (Price Action) روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای صرف نمودار قیمت صورت می گیرد. این بدان معنی است که هیچ گونه اندیکاتور یا اوسیلاتوری برای شناسایی نواحی حمایت (S) و مقاومت (R) و یا روند بازار استفاده نمی شود. تمام بازارهای مالی اطلاعات مربوط به حرکت قیمت بازار را در طی دوره های مختلف تولید می کنند؛ این اطلاعات در نمودار قیمت نمایش داده می شود. نمودار قیمت منعکس کننده باورها و اقدامات تمامی شرکت کنندگان (انسان با کامپیوتر ) در طی یک دوره مشخص در بازار است و این باورها در نمودار قیمت در قالب رفتار قیمت یا همان پرایس اکشن به نمایش در می آیند.

از آنجا که پرایس اکشن (Price Action) نشان دهنده تمام متغیرهایی است که بر روی دوره های مختلف زمانی بازار تاثیر می گذارد، تجزیه و تحلیل آن می تواند تمام اطلاعات مهم و تاثیرگذار جهت طراحی معاملاتی سودآور را رقم زند؛ فارغ از اینکه آیا از سایر ابزارها استفاده شود یا خیر. بر همین اساس امروزه پرایس اکشن مورد توجه بسیاری از علاقمندان بازارهای مالی قرار گرفته است.

طرفداران پرایس اکشن بر این باورند که هر چند داده های اقتصادی و سایر رویدادهای خبری جهانی (عوامل فاندامنتال)، کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به تجزیه و تحلیل آنها نداریم. دلیل آن ها بسیار ساده است چرا که تمام اطلاعات اقتصادی و خبری جهان که سبب حرکت قیمت در یک بازار می شوند، در نهایت از طریق رفتار قیمت در یک نمودار قیمت منعکس می شوند؛ یعنی مشابه نظری که تکنیکالیست ها دارند. برخی ها نیز بر همین اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال را از مشتقات پرایس اکشن می دانند چرا که این نوع تحلیل از قیمت های گذشته برای محاسبات تاثیر گذار در اقدامات معاملاتی بهره می برد.

ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر

در این ویدئو آموزشی قصد داریم تا ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر را به شما آموزش دهیم.در ویدئو آموزشی قبلی به تنظیمات اولیه نرم افزار مفید تریدر پرداختیم که می توانید آن را از بخش ویدئو ها بخش آموزش مفید تریدر مشاهده نمایید.

اغلب کارگزاران (بروکرها) به منظور دسترسی مشتریان خود به بازار و برای انجام عملیات خرید و فروش آنان، یک نرم افزار معاملاتی را استفاده می کنند، این نرم افزار ها توسط شرکتهای متفاوتی طراحی و تولید می شوند، یکی از معروفترین و پرکاربردترین این نرم افزارهای معاملاتی “متاتریدر” است. نرم افزار مفید تریدر نسخه بومی شده ای از نرم افزار متاتریدرنسخه ۵ است .در این ویدئو مجموعه ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر آموزش داده شده است.

در مفیدتریدر ،سه نوار ابزار مجزا پیش بینی شده است. دستو رهای اصلی در این نوار ابزا رها به صورت دکمه (یا کلید) قرار گرفته اند. به صورت پیش فرض، نوار ابزا رها زیر منوی اصلی قرار دارند، ولی می توانند به سادگی و با استفاده از ماوس به هر قسمت دیگری از پنجره منتقل شوند.شما می توانید با استفاده از دستور «نوار ابزار » زیر منوی نمایش View ، آنها را آشکار یا پنهان کنید.تمامی این نوار ابزارها قابل تنظیم هستند، به شکلی که می توانید تنها دستو رهای ضروری و آنهایی که بیشتر استفاده

می کنید، در آنها قرار دهید.تمامی دستو رها بر اساس نوع عملیاتی که انجام می دهند، در گرو ههای زیر دسته بندی شده اند:

  • استاندارد: دستو رهای مشترک برای مدیریت مفیدتریدر
  • ابزار رسم: مدیریت ابزار رسم روی نمودارها
  • تناوب زمانی: مدیریت حال تهای زمانی نمودار

تنظیم نوار ابزا رها

ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر

ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر

برای تنظیم و سفارش سازی یک نوار ابزار روی آن کلیک راست کنید و از منوی باز شده روی دستور Customize (سفارشی سازی) کلیک کنید. پنجره زیر نمایش داده می شود:برای اضافه کردن دکمه ها در نوار ابزار باید آن را از کادر سمت چپ به کادر سمت راست انتقال دهید. برای این کار روی دکمه مورد نظر دابل-کلیک کنید یا آن را انتخاب کرده و دکمه »Insert« را کلیک کنید. برای حذف هر مورد نیز می توانید از کادر سمت راست روی آن دابل-کلیک کنید یا پس از انتخاب آن، دکمه »Remove« را انتخاب کنید. دکمه های Up و Down در قسمت سمت راست نیز برای جابجایی ترتیب قرار گرفتن دستو رها در نوار ابزار به کار می رود. برای بازگشت به حالت پیشفرض (حالت استاندارد مفیدتریدر)نیز روی دکمه تنظیم مجدد کلیک کنید.

نوار ابزار استاندارد
دستو رهای جامعی برای مدیریت مفیدتریدر و نمودا رها (charts) در این نوار ابزار گردآوری شده است.

نوار ابزار استاندارد نرم افزار مفید تریدر

نوار ابزار استاندارد نرم افزار مفید تریدر

اجزا توضیحات
New Chart بازکردن پنجره جدید برای یک نماد. پس از کلیک روی این دستور، فهرست نمادهای موجود در دیده بان بازار (Market Watch) نمایش داده می شود. از فهرست، روی نماد مورد نظر کلیک کرده تا نمودار نشان داده شود.
Profiles زیر منوی مدیریت پروفایل ها (profiles)را نشان می دهد. پروفایل های این زیر منو می توانند حذف یا ذخیره شوند.به علاوه، پروفایل های قبلاً ذخیره شده را می توانید مجدد بارگزاری کنید.
Print Preview پیش نمایش نمودار قبل از چاپ. تنظیم های چاپ گردر این پیش نمایش اعمال شده است، لذا می توانید کنترل کنید که تمامی داده های مد نظر شما چاپ می شود یا خیر.
Print چاپ نمودار انتخاب شده. اگر گزینه (Color Print) در بخش تنظیمات (settings) فعال باشد، چاپ به صورت رنگی خواهد بود.
Fullscreen فعال و غیر فعال سازی حالت تمام نما. بعد از فعال سازی این گزینه، نوار ابزار و نوار وضعیت غیرفعال شده و تمامی پنجره های سیگنال بسته می شوند. بخش عنوان (TitleیاHeading)پنجره منوی اصلی، فضای کاری (نمودا رها) و سربرگ های پنجره های نمودا رهادر صفحه باقی می مانند. برای بازگشت به حالت اولیه، دوباره این دستور را اجرا کنید.
Market Watch باز و بسته کردن پنجره دیده بان بازار (Market Watch) . این پنجره قیمت و تغییراتنما دهای منتخب را نشان می دهد.
Data Window باز و بسته کردن پنجره نمایش اطلاعات (Data Window) . این پنجره قیمت های انتخابیو اطلاعات در مورد اندیکاتو رها را نمایش می دهد.
Navigator باز و بسته کردن پنجره راهبر (Navigator) . فهرست حسابهای کاربری باز، اندیکاتو رهای تکنیکال، مشاوران خبره، شاخص های انتخابی و اسکریپت ها به صورت فرم درختی در اینپنجره نمایش داده می شود.
Toolbox باز و بسته کردن پنجره جعبه ابزار ( Toolbox) . در جعبه ابزار، کاربر می تواند سفارشها و هشدا رها را مدیریت کند. به علاوه، تاریخچه حساب کاربری، اخبار، نامه ها، Log و مشاوران خبره نمایش داده می شوند.
Strategy Tester باز و بسته کردن پنجره آزمونگر استراتژی (Strategy Tester) . این پنجره برای تست و بهینه سازی برنامه مشاوران خبره (Expert Advisors) طراحی شده است.
Options بازکردن پنجره تنظیم ها (setting)مفیدتریدر برای تنظیم پارامترها برای ارتباط، معامله،
نمودا رها، مشاوران خبره و دیگر قابلیت های سامانه.
MetaEditor باز کردن محیط برنامه نویسی یکپارچه MetaEditor برای برنامه نویسی با زبان MQL5 . با این ویرایش گر می توانید «مشاوران خبره »، اندیکاتورهای اختیاری و اسکریپت ها را ایجاد وویرایش کنید.
Auto Trading فعال یا غیرفعال سازی انجام معامله با استفاده از «مشاوران خبره» (Expert Advisors) واسکریپت ها (scripts). کارکرد این دکمه مشابه گزینه ای است که در سربرگ مشاوران خبره (Expert Advisors) قرار دارد.
New Order فراخوانی پنجره «ارسال سفارش» (order creation)از این پنجره شما قادرخواهید بودکه در موقعیت های متنوع معامله قرار بگیرید و سفارش های شرطی را به سامانه معاملات ارسال کنید.
Bar Chart نمایش نمودار میله ای
Candlesticks نمایش نمودار شمعی
Line Chart نمایش نمودار خطی
Zoom In بزرگ نمایی
Zoom Out کوچک نمایی
Auto Scroll اسکرول اتوماتیک به حالتی گفته می شود که وقتی میله جدیدی در نمودار در حال شکل گیری است نمودار به طور خودکار به روز شده و به سمت چپ منتقل می شود. برای فعال و یا غیر فعال سازی این حالت، از این منو اقدام کنید. اگر این امکان همیشه فعال باشد،میله آخر نمودار همیشه در نمودار نشان داده می شود.
Chart Shift انتقال نمودار تا نشانگر (مثلث خاکستری رنگ که در سمت بالای پنجره نمایش دادهمی شود.) نشانگر به صورت افقی از ۱۰ تا ۵۰ درصد اندازه پنجره قابلیت انتقال دارد.
Indicators نمایش پنجره فهرست اندیکاتورهای از پیش تعریف شده (built in) و اندیکاتو رهای اختیاری (custom) . برای رسم اندیکاتور روی نمودار یکی از آنها را از این فهرست انتخاب کنید.
Periodicity برای تغییر و انتخاب تناوب زمانی نمودار از این قسمت استقاده کنید. تناو بهای زمانیاز ۱ دقیقه (M1) تا ماهانه (MN) قابل تغییر هستند. منظور از تناوب زمانی، دوره زمانیاست که اطلاعات هر میله یا هر شمع محاسبه و نشان داده می شود. برای مثال، وقتیتناوب زمانی روی «۱ ساعت » باشد، قیمت باز شدن بازار، بیشترین قیمت، کمترین قیمتو قیمت بسته شدن، همگی در یک ساعت نمایش داده می شود. در این صورت، یک میلهنشانگر این تغییرات در یک ساعت خواهد بود. مشابه همین حالت برای دوره های زمانی دیگر اتفاق می افتد.
قالب برای ذخیره، بارگزاری و حذف قالب ها از این منو اقدام کنید. قالب حالتی از نمایش و ترتیب پنجره ها و نمادهای انتخابی است که بر حسب نوع کار شما قابلیت تعریف، ذخیره و نمایش دارد.
Step by Step انتقال نمودار به اندازه یک میله(یا یک candle)به سمت چپ

نوار ابزار رسم

نوار ابزار رسم حاوی انواع ابزا رهای رسم(objects) ، نقاشی و طرح کشی روی نمودار (شاملخطوط، کانالها، ابزا رهای Gann ، ابزا رهای فیبوناچی و…) هستند. دستورات این نوار ابزار (به غیر از Crosshair و Cursor) از منوی درج نیز قابلیت دسترسی دارند.

نوار ابزار رسم نرم افزار مفید تریدر

نوار ابزار رسم نرم افزار مفید تریدر

اجزا توضیحات
Cursor قرار گرفتن در وضعیت استاندارد (یا وضعیت انتخاب). در این وضعیت با نشانگرمی توانید اجزاء مختلف در نمودار را انتخاب کنید.
Crosshair در این وضعیت نشانگر به شکل صلیبی در می آید که موقعیت نشانگر را روی محورهای عمودی و افقی نشان می دهد. لذا امکان مرور قیمت و زمان (یا عدد اندیکاتور) در نقطه ای که نشانگر قرار دارد فراهم خواهد شد. این وضعیت درحالتی که روی نمودار باشید عمل می کند.
Vertical Line ترسیم خط عمودی در نمودار
Horizontal Line ترسیم خط افقی در نمودار
Trendline ترسیم خط روندی
Trendline by Angle ترسیم خط روندی برحسب زاویه
Arrowed Line ترسیم خط پیکان دار
Regression Channel ترسیم کانال رگرسیون
Equidistant Chan ترسیم کانال هم-فاصله
Standard Deviation Channel ترسیم کانال انحراف معیار
Gann Line ترسیم خط گن
Gann Fan ترسیم گن فن (یا بادبزن گن)
Gann Grid ترسیم گن گرید (یا شبکه گن)
Fibonacci Retracement ترسیم خطوط بازگشتی فیبوناچی
Fibonacci Time Zones ترسیم مدا رهای زمانی فیبوناچی
Fibonacci Fan ترسیم بادبزن فیبوناچی
Fibonacci Arcs ترسیم کما نهای فیبوناچی
Fibonacci Channel ترسیم کانال فیبوناچی
Elliott Impulse Wave ترسیم موج تکانش الیوت
Elliott Correction Wave ترسیم موج اصلاحی الیوت
Rectangle ترسیم مستطیل
Triangle ترسیم مثلث
Ellipse ترسیم بیضی
Andrews’ Pitchfork ترسیم چنگک اندرو
Cycle Lines ترسیم خطوط چرخه زمانی
Text Label اضافه کردن برچسب متنی روی نمودار
Text افزودن متن روی نمودار
Arrow درج علائم روی نمودار
Bitmap افزودن تصویر یا برچسب تصویری روی نمودار
Button افزودن دکمه یا کلید روی نمودار
Edit افزودن فیلد قابل ویرایش روی نمودار
Chart افرودن نمودار

جهت مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر در رابطه با نرم افزار مفید تریدر می توانید به بخش ویدئو ها آموزش مفید تریدر مراجعه نمایید.

آموزش ارزش سرمایه گذاری

توضیحات دوره: دانش و آموزش عملی برای سرمایه گذاران محترم امروز.

چه چیزی را یاد می گیرید

دوره ما ارائه می دهد بینش به تعیین ارزش کل سرمایه گذار ارزش ما (CVI ™) ما. این دوره آموزش گسترده ای را در مورد اصول سرمایه گذاری بی انتها فراهم می کند که به تئوری علمی و تمرینات کمک می کند. این برنامه یک دوره خودآموز است و ارزیابی خود را به صورت آنلاین اداره می شود. هدف از این برنامه، ارائه تمام ابزار یادگیری امکان پذیر است تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاران مشتاق از تجربه خارج می شوند.

ثبت نام یک تصمیم مهم است، و مانند تمام انتخاب های اصلی، به دانش آموزان و حرفه ای نیاز دارد تا مزایای را به درستی ارزیابی کنند. با شرکت در این دوره، نامزدها سرمایه گذاری خود را در خود سرمایه گذاری می کنند و در حرفه خود گام مهمی را به پیش می برند.

رویکرد تحلیلی تحلیلی موسسه جهانی اوراق بهادار (GSI ™) یکی از برنامه های جامع ترین برنامه های آموزشی برای سرمایه گذاران را فراهم می کند که به دنبال سرمایه گذاری در مورد ارزش سرمایه گذاری هستند و پس از آن تکنیک های مربوط به تجزیه و تحلیل امنیتی و مدیریت نمونه کارها را اعمال می کنند.

برنامه درسی ما به سرمایه گذاران مشتاق کمک می کند تا سرمایه گذاران خود را بر روی نقاط قوت خود، آموزش و پرورش سوپر شارژ و تجربه کاری سرمایه گذاری کنند. این برای دانش آموزان، حرفه ای ها و تغییرات شغلی ساخته شده است که به دنبال توسعه دانش عمیق تر از تجزیه و تحلیل امنیتی برای رقابت بهتر در صنعت سرمایه گذاری بسیار رقابتی امروز است.

"ما یک مزیت تحلیلی نداریم، ما فقط به جای مناسب نگاه می کنیم." - Seth Klarman، گروه Baupost

شناخت و درک تجربه مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

آدام رِيچاردسون
مترجم: سِي د محمد جواد رجالِي
امروزه واژه تجربه مشترِي به ِيکِي از واژه‌هاِي راِيج در ادبِيات کسب‌و‌کار تبدِيل شده است و بسِيارِي از شرکت‌ها برآنند با بهبود آن، به مزِيت رقابتِي مناسبِي نسبت به ساِير رقباِي خود دست ِيابند، ولِي مانند بسِيارِي از واژه‌هاِي کِيفِي مانند طراحِي ِيا نوآورِي تعرِيف اِين واژه مشکل است.
پس اِين شرکت‌ها تا تعرِيف درستِي از تجربه مشترِي نداشته باشند، چگونه مِي‌خواهند آن را بهبود دهند؟ بنابراِين بهتر است مشخص کنِيم تجربه مشترِي شامل چه مواردِي است؟ ساختار آن چِيست؟ چگونه به آن دسترسِي پِيدا کنِيم و چگونه بهبودش دهِيم؟
تجربه مشترِي به گونه‌هاِي مختلفِي تعرِيف مِي‌شود مانند تجربه‌هاِي ارتباطِي مانند ارتباطات اِينترنتِي ِيا تلفنِي، در بقِيه موارد تجربه مشترِي در خدمات مشترِي ِيا در حل کردن سرِيع مشکل مشترِي خلاصه مِي‌شود. براِي اِينکه بتوانِيد موفقِيت سازمان خود را در بلند مدت تضمِين نماِيِيد، تجربه مشترِي را باِيد در تمامِي‌موارد فوق ِيا حتِي فراتر از آن در نظر بگِيرِيد. تجربه مشترِي حاصل مجموع برداشتِي است که مشترِي از شرکت ِيا برند شما دارد و نباِيد آن را به صورت محدود بررسِي کنِيد.

مطالعه موردِي شرکت زِيپ کار
شرکت زِيپ کار ِيکِي از بزرگ‌ترِين شرکت‌هاِي اجاره‌دهنده اتومبِيل در آمرِيکا است که کار خود را از سال 2000 در کشور آمرِيکا با اجاره دادن ساعتِي اتومبِيل به مشترِيان محلِي آغاز کرد. اجاره اتومبِيل قبلا در اروپا انجام شده بود و از آن استقبال شده بود، ولِي اجاره کردن اتومبِيل براِي مشترِيان آمرِيکاِي نامطبوع و ناگوار بود و فقط براِي عده‌اِي از طرفداران پروپاقرص محِيط زِيست جذاب بود.
براِي اِين شرکت تجربه مشترِي چه مشترِيان بالفعل و چه براِي مشترِيان بالقوه، وب‌ساِيت شرکت است. آنها مِي‌توانند در اِين وبساِيت از خدمات مطلع شوند، عضو شوند، نزدِيک‌ترِين اتومبِيل را جست‌وجو و رزرو کنند و حساب خود را مدِيرِيت کنند. تمام جنبه‌هاِي مورد نظر مشترِي به درستِي دِيده شده بود؛ مانند تعداد اتومبِيل‌هاِي موجود براِي انتخاب، موقعِيت پارکِينگ و بِيمه اتومبِيل و مسافر و… تقرِيبا تمام نِيازها، سوالات و مشکلات مشترِي پِيش بِينِي و در اِين ساِيت به آنها پاسخ داده شده است. اِين مساله اتفاقِي نِيست، بلکه با طراحِي صحِيح امکان‌پذِير شده است. چِيزِي که در ظاهر آسان به نظر مِي‌رسد بسِيار سخت
به دست آمده است.
شما نِيز ِيک تجربه مشترِي دارِيد
(اما ممکن است آن را نشناسِيد)
شرکت شما نِيز مانند ساِير شرکت‌ها براِي مشترِيان تجربه‌اِي اِيجاد مِي‌کند، تجربه‌اِي که مِي‌تواند خوب، بد ِيا معمولِي باشد ولِي حقِيقت اِين است که شما مشترِيانِي دارِيد و محصولات و خدماتِي را به اِين مشترِيان ارائه مِي‌کنِيد به اِين معنِي که تجربه را براِي مشترِيان خود خلق مِي‌کنِيد. عالِي بودن، بد بودن ِيا معمولِي بودن اِين تجربه بستگِي به شما دارد.
باور عمومِي‌ بر اِين است که به دلِيل حسِي و ادراکِي بودن تجربه و عدم پِيش‌بِينِي رفتارهاِي انسانِي ما نمِي‌توانِيم کنترل کاملِي بر تجربه مشترِي داشته باشِيم. انسان‌ها مانند روبات نِيستند و نمِي‌توانند آن چِيزِي که ما به عنوان تجربه تولِيد کرده‌اِيم را آنگونه که ما انتظار دارِيم درک کنند. با توجه به اِين گفته، شرکت‌ها نباِيد دست‌ها را بالا ببرند و تسلِيم شوند، بلکه باِيد براِي تجربه‌اِي که مِي‌خواهند به مشترِي منتقل کنند هدف‌گذارِي و برنامه‌رِيزِي کنند.
تجربه مشترِي جادوِيِي نِيست
گاهِي به نظر مِي‌رسد تجربه مشترِي جادوِيِي به دست مِي‌آِيد و فقط شرکت‌هاِي خاصِي مثل اپل ِيا گوگل به آن دست ِيافته‌اند، ولِي تجربه مشترِي از متغِيرهاِي قابل کنترلِي سرچشمه مِي‌گِيرد که در نقاط تماس با مشترِي قرار دارند. همانگونه که در مثال شرکت زِيپ کار دِيدِيم اِين متغِيرها مِي‌توانند شناساِيِي شوند، ساختار ِيافته و ِيکپارچه شوند. همچنِين بسِيارِي از اِين متغِيرها تحت کنترل شرکت شما هستند.
با اِين وجود چرا فقط تعداد کمِي‌ از شرکت‌ها تجربه ماندگارِي براِي مشترِيان اِيجاد مِي‌کنند؟ اِيجاد ِيک تجربه مشترِي عالِي نِيازمند همکارِي بِين واحدهاِي مختلف سازمان مانند بازارِيابِي، فروش، حسابدارِي، طراحِي، خدمات پس از فروش و … است به گونه‌اِي که بتوانند تجربه واحدِي را به مشترِي ارائه کنند.
قدم به قدم
در اِينجا مراحلِي را براِي شناساِيِي تجربه مشترِي در سازمانتان و بهبود آن ارائه مِي‌کنِيم. به دلِيل تنوع تجربه مشترِي، اِين مراحل کسب‌و‌کارهاِي مختلفِي از بِيمه عمر گرفته تا صناِيع الکترونِيکِي را پوشش مِي‌دهد. هدف من در اِينجا اِيجاد چارچوبِي است که شما بتوانِيد در صنعت خاص خود از آن استفاده کنِيد.
به اِين منظور چندِين لاِيه را باِيد مدنظر قرار دهِيم:
سفر مشترِي:
اساسِي‌ترِين دانشِي که شما براِي شروع به آن نِياز دارِيد، درک سفرِي است که مشترِي با شرکت شما مِي‌کند. در مورد شرکت زِيپ کار اِين سفر از ارائه اطلاعات در مورد انواع خدمات شرکت به مشترِي شروع مِي‌شد و با ثبت نام مشترِي در سِيستم ادامه پِيدا مِي‌کرد. باِيد مراحل، فعالِيت‌ها، سوالات، موانع و احساساتِي که در طول سفر مشترِي وجود دارد را بشناسِيم و تحلِيل کنِيم.
نقاط تماس:
در قدم بعدِي به نقاط تماسِي که شما ارائه مِي‌کنِيد، توجه مِي‌کنِيم. محصولات، وب ساِيت، تبلِيغات، مراکز تماس و… اِين نقاط تماس از سفر مشترِي با سازمان شما حماِيت مِي‌کنند. مانند موفقِيت شرکت زِيپ کار خلاقِيت و اِيجاد مناسب نقاط تماس مِي‌تواند در دستِيابِي به مزِيت رقابتِي موثر باشد.
اکوسِيستم‌ها:
در نهاِيت اکوسِيستم‌هاِيِي چون محصولات، نرم‌افزار و خدمات مِي‌توانند با هم ِيکپارچه شوند و تجربه‌اِي را براِي مشترِي اِيجاد کنند که هر ِيک به صورت فردِي نمِي‌توانند.
بنابر اِين به قدم اول برگردِيد و ببِينِيد چگونه مِي‌توانِيد تجربه‌اِي شگرف براِي مشترِيانتان خلق کنِيد.

مشاور مدیریت، بازاریابی و فروش، بازاریابی، فروش، مشاوره مدیریت، تبلیغات، منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، بازاریاب،
ویزیتور، آموزش، خدمات، برنامه ریزی، کیفیت، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع، مدیریت مالی، مدیریت پروژه، مدیریت بازار، مدیریت تحقیقات، بازار، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت ارتباط با
مشتری، مدیریت شکایت مشتری، مدیریت سنمجش رضایت مشتری، مدیریت پایگاه داده، مدیریت استراتژیک، مدیریت فروش، مدیریت پیش بینی آموزش روانشناسی چرخه بازار (Market Cycle) فروش، مدیریت برنامه بازار، مدیریت برنامه فروش، مدیریت تبلیغات، مدیریت برند، مدیریت موفقیت،
مدیریت راه موفقیت، مدیریت پول، مدیریت زبان بدن، مدیریت کسب و کار، مدیریت نرم افزار، مدیریت ایرانی، مدیریت بازاری، مدیریت توریسم، مدیریت گردشگری، مدیریت آژانس، مدیریت دمینگ، مدیریت پورتر، مدیریت، مشاوره، مدیر،
مدیریت مصاحبه، مدیریت استخدام، مدیریت زمان، مدیریت کارخانه، مدیریت حملات، مدیریت بحران، مدیریت سامانه، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت مشتری، مدیریت رفتار مشتری، مدیریت روانشناسی مشتری، مدیریت روانشاسی، مدیریت
اخلاق، مدیر، مدیریت خرید، مدیریت پشتیبانی، مدیریت مذاکره، مدیریت زمان در مذاکره، مدیریت مذاکره موثر، مدیریت مذاکرات، مدیریت مذاکرات موفق مذاکره، دوره آموزش مدیریت موفقیت در کسب و کار، امکان سنجی، مدیریت عملکرد،
مدیریت خرده فروشی، مدیریت شرکت مدیریت کلان، مدیریت اقتصاد، زنجیره ارزش پورتر، چرخه دمینگ، زنجیره ارزش، تحلیل swot ، هنری فایول، زنجیره ارزش، مایکل پورتر، آمیخته بازاریابی، 4p مدل ، زنجیره ارزش پورتر،
14 اصل فایول، آمیخته بازاریابی، کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، مصاحبه شغلی، اصول 14 گانه هنری فایول، خدمات پس از فروش در بازاریابی، دوره آموزشی microsoft crm ، ماتریس swot، تسهیلات
بانکی، مدیریت صادرات، وام بانکی ، Management consulting , marketing and sales, marketing, sales , management
consulting , advertising, human resources , strategic management , marketing, visitor ,
education, planning, quality , quality management, human resource management , information
technology management , resource management , management financial , project management, market
research, management , marketing , management, research and development, customer relationship
management , customer complaint management , customer satisfaction Snmjsh management , database
management, strategic management , sales management , sales forecasting management , program
management market program management, sales management, advertising, brand management ,
management success, management success , management, money management, body language, business
management , software management , Iranian management , market management, tourism management ,
tourism management , agency management , management Deming , Porter’s management , management
consulting, management , interview management , recruitment management , time management, plant
management , management attacks, crisis management, system management , supply chain management ,
customer management , behavior management , customer management, customer psychology ,
management, psychology , ethics management , Manager, purchasing Manager , support management ,
negotiation management , time management , negotiating , negotiation, effective management ,
negotiation management , negotiation management , successful negotiation, success in business
management training , feasibility , performance management, retail management , company
management macroeconomic management , economic management, Porter’s value chain , Deming cycle ,
value chain analysis, swot, Henry Fayvl value chain , Porter , marketing mix , 4p model, Porter’s
value chain , Article 14 Fayvl , marketing mix , the IT infrastructure Library information, job
interview , Henry Fayvl of 14 persons , after sales services, marketing , training microsoft crm,
matrix swot, credit, export management , mortgage banking، مشاور مدیریت، بازاریابی و فروش، بازاریابی، فروش، مشاوره مدیریت، تبلیغات، منابع انسانی،
مدیریت استراتژیک، بازاریاب، ویزیتور، آموزش، خدمات، برنامه ریزی، کیفیت، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع، مدیریت مالی، مدیریت پروژه، مدیریت بازار، مدیریت تحقیقات، بازار، مدیریت
تحقیق و توسعه، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت شکایت مشتری، مدیریت سنمجش رضایت مشتری، مدیریت پایگاه داده، مدیریت استراتژیک، مدیریت فروش، مدیریت پیش بینی فروش، مدیریت برنامه بازار، مدیریت برنامه فروش، مدیریت
تبلیغات، مدیریت برند، مدیریت موفقیت، مدیریت راه موفقیت، مدیریت پول، مدیریت زبان بدن، مدیریت کسب و کار، مدیریت نرم افزار، مدیریت ایرانی، مدیریت بازاری، مدیریت توریسم، مدیریت گردشگری، مدیریت آژانس، مدیریت دمینگ،
مدیریت پورتر، مدیریت، مشاوره، مدیر، مدیریت مصاحبه، مدیریت استخدام، مدیریت زمان، مدیریت کارخانه، مدیریت حملات، مدیریت بحران، مدیریت سامانه، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت مشتری، مدیریت رفتار مشتری، مدیریت روانشناسی
مشتری، مدیریت روانشاسی، مدیریت اخلاق، مدیر، مدیریت خرید، مدیریت پشتیبانی، مدیریت مذاکره، مدیریت زمان در مذاکره، مدیریت مذاکره موثر، مدیریت مذاکرات، مدیریت مذاکرات موفق مذاکره، دوره آموزش مدیریت موفقیت در کسب و
کار، امکان سنجی، مدیریت عملکرد، مدیریت خرده فروشی، مدیریت شرکت مدیریت کلان، مدیریت اقتصاد، زنجیره ارزش پورتر، چرخه دمینگ، زنجیره ارزش، تحلیل swot ، هنری فایول، زنجیره ارزش، مایکل پورتر، آمیخته بازاریابی،
4p مدل ، زنجیره ارزش پورتر، 14 اصل فایول، آمیخته بازاریابی، کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، مصاحبه شغلی، اصول 14 گانه هنری فایول، خدمات پس از فروش در بازاریابی، دوره آموزشی microsoft crm ،
ماتریس swot، تسهیلات بانکی، مدیریت صادرات، وام بانکی ، Management consulting , marketing and sales, marketing, sales ,
management consulting , advertising, human resources , strategic management , marketing, visitor
, education, planning, quality , quality management, human resource management , information
technology management , resource management , management financial , project management, market
research, management , marketing , management, research and development, customer relationship
management , customer complaint management , customer satisfaction Snmjsh management , database
management, strategic management , sales management , sales forecasting management , program
management market program management, sales management, advertising, brand management ,
management success, management success , management, money management, body language, business
management , software management , Iranian management , market management, tourism management ,
tourism management , agency management , management Deming , Porter’s management , management
consulting, management , interview management , recruitment management , time management, plant
management , management attacks, crisis management, system management , supply chain management ,
customer management , behavior management , customer management, customer psychology ,
management, psychology , ethics management , Manager, purchasing Manager , support management ,
negotiation management , time management , negotiating , negotiation, effective management ,
negotiation management , negotiation management , successful negotiation, success in business
management training , feasibility , performance management, retail management , company
management macroeconomic management , economic management, Porter’s value chain , Deming cycle ,
value chain analysis, swot, Henry Fayvl value chain , Porter , marketing mix , 4p model, Porter’s
value chain , Article 14 Fayvl , marketing mix , the IT infrastructure Library information, job
interview , Henry Fayvl of 14 persons , after sales services, marketing , training microsoft crm,
matrix swot, credit, export management , mortgage banking، مشاور مدیریت، بازاریابی و فروش، بازاریابی، فروش، مشاوره مدیریت، آموزش روانشناسی چرخه بازار (Market Cycle) تبلیغات، منابع انسانی،
مدیریت استراتژیک، بازاریاب، ویزیتور، آموزش، خدمات، برنامه ریزی، کیفیت، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع، مدیریت مالی، مدیریت پروژه، مدیریت بازار، مدیریت تحقیقات، بازار، مدیریت
تحقیق و توسعه، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت شکایت مشتری، مدیریت سنمجش رضایت مشتری، مدیریت پایگاه داده، مدیریت استراتژیک، مدیریت فروش، مدیریت پیش بینی فروش، مدیریت برنامه بازار، مدیریت برنامه فروش، مدیریت
تبلیغات، مدیریت برند، مدیریت موفقیت، مدیریت راه موفقیت، مدیریت پول، مدیریت زبان بدن، مدیریت کسب و کار، مدیریت نرم افزار، مدیریت ایرانی، مدیریت بازاری، مدیریت توریسم، مدیریت گردشگری، مدیریت آژانس، مدیریت دمینگ،
مدیریت پورتر، مدیریت، مشاوره، مدیر، مدیریت مصاحبه، مدیریت استخدام، مدیریت زمان، مدیریت کارخانه، مدیریت حملات، مدیریت بحران، مدیریت سامانه، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت مشتری، مدیریت رفتار مشتری، مدیریت روانشناسی
مشتری، مدیریت روانشاسی، مدیریت اخلاق، مدیر، مدیریت خرید، مدیریت پشتیبانی، مدیریت مذاکره، مدیریت زمان در مذاکره، مدیریت مذاکره موثر، مدیریت مذاکرات، مدیریت مذاکرات موفق مذاکره، دوره آموزش مدیریت موفقیت در کسب و
کار، امکان سنجی، مدیریت عملکرد، مدیریت خرده فروشی، مدیریت شرکت مدیریت کلان، مدیریت اقتصاد، زنجیره ارزش پورتر، چرخه دمینگ، زنجیره ارزش، تحلیل swot ، هنری فایول، زنجیره ارزش، مایکل پورتر، آمیخته بازاریابی،
4p مدل ، زنجیره ارزش پورتر، 14 اصل فایول، آمیخته بازاریابی، کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات، مصاحبه شغلی، اصول 14 گانه هنری فایول، خدمات پس از فروش در بازاریابی، دوره آموزشی microsoft crm ،
ماتریس swot، تسهیلات بانکی، مدیریت صادرات، وام بانکی

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا