تجارت گزینه های دودویی

خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

حساب سپرده سرمایه گذاری به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به تقاضای اشخاص (حقیقی / حقوقی) به بانک سپرده وبه موجب قرار داد فی ما بین بانک و متقاضی افتتاح می گردد، شما با سپرده گذاری بلند مدت می‌توانید علاوه بر برخورداری از سود علی الحساب بیشتر در مقایسه با سپرده های کوتاه مدت ،در فعالیت های اقتصادی بلند مدت مشارکت کنید.

مزایا و امتیازات

با گشایش این حساب برای شما مناسب است اگر:
به دنبال سرمایه گذاری با ریسک کمتر و سود بیشتر هستید.
سرمایه خود را در فعالیت های پایدار و بلند مدت به کار می بندید.
شما می توانید از سپرده خود بعنوان وثیقه نزد سایر شعب پست بانک استفاده نماید.

مدارک مورد نیاز

اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه و آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نمایند.

تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازکه به امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.

 • ارائه مستندات در خصوص معرفی اشخاص هیئت مدیره و امضا داران
 • شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
 • اصل و کپی اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی
 • آخرین صورت جلسه مجمع عمومی
 • مدارک مالکیت شرکت (سند مالکیت یا اجاره نامه)
 • نمونه امضای هیئت مدیره و امضا داران
 • تکمیل مشخصات و ثبت امضاء بر روی فرم های مخصوص افتتاح حساب در حضور مسئول ذیربط.

افتتاح انواع حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص حقیقی

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مشترک :

ممکن است دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح نمایند که در این صورت باید صریحا" نحوه و ترتیب استفاده از حساب (متفقا" یا منفردا") قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا" تعیین و اعلام شود.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت از طریق وکالت :

اگر وکیل حق استفاده از حساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) معتبر که از خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید .

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توسط قیم :

قیم می تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نماید . لیکن حق برداشت از حساب مذکورمستلزم کسب اجازه کتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد. در این صورت قیم پس از مطالعه قرار داد و شرایط برگ افتتاح حساب و امضای آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می نماید.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توسط وصی :

وصی می تواند برای صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نماید مشروط بر این که صحت وصیتنامه و احراز شخص وصی توسط دادگاه گواهی شده باشد، در این صورت بایستی وصی همانند قیم پی از مطالعه قرار داد و شرایط یرگ افتتاح حساب و امضا آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توسط اشخاص (غیر از ولی ،وصی و قیم ) به نام خودشان و با تعهد کتبی بنفع صغیر و محجور:

شخص غیر از ولی ، وصی و قیم و همچنین مادر برای طفل صغیر بنحوی که پدر نتواند از موجودی حساب افتتاح شده استفاده نماید ، با اخذ "وکالت و وصایت " و "عهد" بلا مانع است و حق برداشت و استفاده از حساب تا رسیدن صغیر به سن قانونی و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه ، اعم از اصل و منافع به نامبرده تسلیم و تحویل می گردد.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ویژه اشخاص بی سواد ، نابینا و معلول :

متقاضیان بی سواد، نابینا و معلول می توانند با ارائه مدارک لازم (مهر و عکس)نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت اقدام نمایند.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص (حقیقی / حقوقی) خارجی مقیم :

اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می توانند با مرجعه به شعب افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نمایند.

اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن که در ایران به ثبت رسیده باشد می توانند همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

شرایط و مقررات عمومی

هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد وی از طرف خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت ، وصایت یا قیو میت آنان باشند در بانک سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نمایند.
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه بلا مانع است .
این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ تعیین شده ( ریال ) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر می گردد.
مبلغ سپرده گذاری شده در طول دوره سپرده گذاری قابل افزایش نبوده ولی به شکل ضرایبی از مبلغ فوق قابل برداشت می باشد.
در سر رسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب از سوی سپرده گذاری برای دوره های بعدی متناوبا با شرایط روز تمدید ، قابل تمدید می باشد.
این نوع سپرده ها صرفا" یکبار بدون ابطال قابل انتقال به بستگان درجه یک خود شامل : پدر ، مادر همسرو فرزندان می باشد.

نرخ سود و نحوه محاسبه آن

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله در حال حاضر15 درصد می باشد که با نرخ علی الحساب محاسبه می گردد ، سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.
حداقل مدت زمان لازم حهت تعلق سود برای اولین خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب بار یک ماه می باشد.
تعداد روز های واقعی هر سال * 100/ (تعداد روزهای واقعی هر ماه * نرخ * مبلغ سپرده ) = سود علی الحساب ماهانه
چنانچه سپرده گذار زودتر از سر رسید سپرده نسبت به برداشت وجه به صورت فقراتی یا کلی از حساب اقدام نماید ، مابه التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ می شود.
الصاق تمبر 10000ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرار داد ضروری است.
دارنده سپرده می تواند بعد از یک ماه از افتتاح حساب ، اولین سود خود را دریافت کند . در پایان هرماه نیز سود سپرده به حساب تعیین شده توسط سپرده گذار واریز می شود.

برداشت از حساب سپرده

با مراجعه به شعبه و ارائه گواهی سپرده ، هر تعداد از فقره های سپرده خود را با طل و دریافت کنید . البته در این صورت ، سود سپرده شما اندکی کمتر از حد مقرر محاسبه و پرداخت می شود.

سند افتتاحیه چیست؟ آموزش ثبت سند افتتاحیه

آیا می دانید یکی از بخش های بسیار مهم در هر سیستم حسابداری سند های حسابداری می باشند؟ تمام هزینه ها و رویداد‌های مالی در اسناد حسابداری ذخیره شده و اسناد حسابداری هستند، که میزان سود و زیان شرکت در طول یک دوره مالی را مشخص می نمایند. بنابراین آموزش ثبت سند افتتاحیه برای حسابداران الزامی می باشد.

در این مقاله ما به معرفی سند افتتاحیه، آموزش ثبت سند افتتاحیه در نرم‌افزار فرداد، نکات قابل توجه در ثبت سند افتتاحیه و سوالات مهم در زمینه ثبت سند افتتاحیه چیست؟ می پردازیم.

 • مدیران کسب و کارها
 • مدیران مالی شرکت ها
 • حسابداران
 • دانشجویان رشته حسابداری

در این مقاله به مباحث زیر می پردازیم:

سند افتتاحیه چیست؟

ممکن است این سوال برای شما هم به وجود بیاید که سند افتتاحیه چیست؟ سند افتتاحیه یکی از انواع اسناد حسابداری می باشد، که در آغاز دوره مالی جدید ثبت شده و مانده حساب های دوره مالی قبل در آن ثبت می شوند.

بهتر است که سند افتتاحیه اولین سندی باشد که در ابتدای دوره مالی در سیستم حسابداری ثبت می شود، اما اجباری بر آن نبوده و گاهی ثبت سند افتتاحیه برخی از شرکت ها تا تیرماه هم طول خواهد کشید.

درصورتی که شرکتی اولین بار در سال فعالیت های خود را شروع کرده باشد، اولین رویداد شرکت به عنوان سند افتتاحیه شناخته می شود. در این شرکت ها برای ثبت سند افتتاحیه تنها کاری که حسابداران باید انجام بدهند این است که اقلام دارایی، بدهی و سرمایه شرکت را وارد سیستم نمایند. این نوع حسابها در شرکت سند افتتاحیه می باشند.

برای ثبت سند افتتاحیه باید ابتدا حساب های موقت و سپس حساب های دائمی در سال قبل بسته شوند.

اگر شرکت بیش از یک سال فعالیت داشته باشد، سند افتتاحیه این شرکت از مانده حسابهای دائمی، رابط و انتظامی سال مالی گذشته تشکیل می شود، که این مانده حساب ها خود از دارایی‌های جاری و غیر جاری، بدهی‌های جاری و غیر جاری و سرمایه شرکت تشکیل می شوند.

توجه داشته باشید که برای ثبت سند های افتتاحیه در شرکت هایی با بیش از یک سال سابقه کار ابتدا باید ثبت های سال گذشته بسته شوند و سپس آن ها را مثل یک شرکت که تازه فعالیت خود را آغاز کرده است، ثبت نمود.

آموزش ثبت سند افتتاحیه

یکی از وظایف حسابدار و یا کارشناس حسابداری ثبت اسناد افتتاحیه در شرکت می باشد. در آموزش ثبت سند افتتاحیه باید بگوییم که برای ثبت سند افتتاحیه ابتدا باید حساب‌های سال گذشته بسته شود، یعنی ابتدا حساب‌های هزینه، سپس حساب های درآمد و سپس حساب های سود بسته می شود. پس از بسته شدن حساب ها سند اختتامیه ثبت می شود.

در نهایت در سال مالی جدید سند افتتاحیه ثبت خواهد شد. در واقع مانده های موجود در سند اختتامیه سال قبل به عنوان موجودی ابتدای دوره سند افتتاحیه سال جدید ثبت می شوند.

نحوه ثبت سند حسابداری افتتاحیه در شرکت تازه تاسیس

برای ثبت سند حسابداری در یک شرکت تازه تاسیس، ابتدا باید سند افتتاحیه ثبت شود، برای ثبت سند افتتاحیه باید مواردی ازقبیل صندوق، بانک، تنخواه و تمام دارایی‌های فعلی شرکت بدهکار خواهند شد، سپس تراز افتتاحیه نیز بدهکار می گردد. سپس حساب های پرداختنی، اسناد پرداختنی، جاری شرکا، پیش دریافت ها، سرمایه، وام و … بستانکار شده و تراز افتتاحیه بدهکار خواهد شد.

نکته: سند افتتاحیه تنها سندی می باشد که دارای پیوست نمی باشد و اظهارنامه سال گذشته مشخص می کند که سند افتتاحیه درست می باشد یا خیر.

درواقع تراز افتتاحیه یک نوع حساب واسطه ای می باشد که در روز اول باز شده و در همان روز بسته می شود. پس کارایی خاصی نداشته و نوعی حساب بی ناحیه می باشد که تنها در افتتاح حساب مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین تراز افتتاحیه همان تراز اختتامیه می باشد که برعکس شده است و به جای خود برگشته است. در شرکت تازه تاسیس اولین سندی که ثبت می شود باید سند افتتاحیه باشد و بقیه سند ها باید بعد از سند افتتاحیه ثبت شوند.

نمونه سند افتتاحیه حسابداری

پس از این که سند افتتاحیه در سیستم ثبت شود، می توانیم در ماژول حسابداری مالی، در بخش صدور اسناد، سند افتتاحیه مورد نظر را مشاهده نماییم. در تصویر زیر یک نمونه سند افتتاحیه در افزار فرداد (آموزش ثبت سند افتتاحیه) را مشاهده خواهید نمود.

در ثبت سند افتتاحیه چه نکاتی باید رعایت کنیم؟

در ادامه به برخی از نکات مهم در سند افتتاحیه می پردازیم.

از لحاظ تعداد آرتیکل

 • سند افتتاحیه آخرین حساب های دائمی را افتتاح خواهد نمود، به همین جهت اغلب این سند از آرتیکل‌های زیادی تشکیل شده است. (همانطور که در مقاله ماهیت حساب ها اشاره شد، هر سند حداقل از دو آرتیکل بدهکار و بستانکار تشکیل شده است.)

از لحاظ قانون تجارت

 • مطابق ماده 6 قانون تجارت، اگر دفاتر تجاری پلمپ باشند، اولین سند رویداد مالی این شرکت ها باید پس از تاریخ پلمپ دفتر ثبت شود. به عنوان مثال اگر دفتری در تاریخ 98/08/15 ، سند رویداد مالی این شرکت باید در تاریخ 98/08/17 ثبت شود، اگر تاریخ اولین رویداد مالی دفتر قبل از تاریخ پلمپ دفتر ثبت شود هنگام رسیدگی‌های مالیاتی با عواقبی از سوی اداره مالیات مواجه خواهد شد.

از لحاظ تاریخ و شرح سند

 • بهتر است که برای ثبت سند افتتاحیه، تاریخ سند را برابر با تاریخ اولین روز سال مالی ثبت کنیم.
 • بهتر است که شرح سند را ثبت سند افتتاحیه درنظر بگیریم.

مراحل ثبت سند افتتاحیه در نرم‌افزار فرداد

برای ثبت سند خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب افتتاحیه در نرم‌افزار فرداد، ابتدا باید اسناد حسابداری در سال قبل را تایید نماییم. سپس مرحله به مرحله حساب های سیستم را بسته و در نهایت پس از ثبت سند اختتامیه، می توانیم در سال مالی جدید سند افتتاحیه ثبت نماییم. در ادامه به معرفی مراحل ثبت سند افتتاحیه در نرم‌افزار فرداد می پرازیم.

1. بستن حساب های هزینه

ابتدا حسابهای هزینه را می بندیم. برای این کار در ماژول حسابداری از سربرگ عملیات پایان سال، گزینه بستن حسابهای هزینه را انتخاب می کنیم . در پنجره ای که باز می شود، معین خلاصه سود و زیان را انتخاب نموده و سپس گزینه تایید را انتخاب می نماییم.

سپس از بالای صفحه گزینه ذخیره را انتخاب نموده و پیغامی مبنی بر صدور اسناد برای ما نمایش داده می شود، در این بخش گزینه تایید را انتخاب می نمایید.

2. بستن حساب های درآمد

برای بستن حساب های درآمد، در ماژول حسابداری از سربرگ عملیات پایان سال، گزینه بستن حساب های درآمد را انتخاب می کنیم. در پنجره ای که باز می شود از قسمت پایین صفحه معین خلاصه سود و زیان را انتخاب نموده و گزینه تایید را انتخاب می نماییم.

در پنجره ای که باز می شود می توانیم اطلاعات اسناد درامد خود را ببینیم و درنهایت گزینه ذخیره را انتخاب نماییم.

پس از ذخیره اطلاعات پیامی را مشاهده می کنیم که در آن نوشته است “عملیات صدور سند با موفقیت انجام شد.” در این بخش گزینه تایید را انتخاب می کنیم.

3. بستن حساب های سود و زیان

در مرحله سوم باید حسابهای سود و زیان را ببندیم، برای این کار از سربرگ حسابداری مالی، گزینه عملیات پایان سال را انتخاب نموده و سپس گزینه بستن حسابهای سود و زیان را انتخاب می نماییم.

در پنجره ای که باز می شود معین خلاصه سود و زیان و معین سود و زیان انباشته را انتخاب نموده و سپس گزینه تایید را انتخاب نمی نماییم.

در پنجره ای که باز می شود اطلاعات سود و زیان را مشاهده نموده و آن را ذخیره می نماییم.

4. ثبت سند اختتامیه

در مرحله چهارم در ماژول حسابداری مالی از سربرگ عملیات پایان سال گزینه سند اختتامیه را انتخاب می نماییم.

سپس در پنجره ای که باز می شود معین سند اختتامیه را انتخاب نموده و گزینه تایید را انخاب می نماییم.

در پنجره ای که باز می شود اطلاعات سند اختتامیه را مشاهده نموده و آن را ذخیره می نماییم.

5. ثبت سند افتتاحیه

در مرحله پنجم سال مالی جدید را انتخاب می نماییم، سپس در ماژول حسابداری مالی از سربرگ عملیات پایان سال گزینه سند افتتاحیه را انتخاب می نماییم. از پنجره ای که باز می شود سال مالی قبل را انتخاب نموده و سند اختتامیه مورد نظر را انتخاب می نماییم و در نهایت گزینه تایید را انتخاب می کنیم.

سپس در پنجره ای که باز می شود تاریخ سند را از ابتدای سال جدید ثبت نموده و سند را ذخیره می نماییم.

5 پرسش مهم ثبت سند افتتاحیه

در این بخش به بررسی 5 سوال مهم درباره سند افتتاحیه می پردازیم.

تراز افتتاحیه چیست؟

تمام دارایی، بدهی و سرمایه که از سال مالی قبل به سال مالی جدید منتقل می شوند در حسابی به نام تراز افتتاحیه قرار می خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب گیرند.

چرا برای ثبت سند افتتاحیه باید حساب های سال قبل بسته شود؟

با توجه به فرض دوره مالی یکساله و همچنین قوانین مرتبط با تحریر دفاتر قانون با رعایت استاندارد‌های حسابداري“به طور مثال تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات، استاندارد 8” بستن ها الزامی می باشد.

برای ثبت سند افتتاحیه چه حساب هایی بسته می شود؟

حساب های موقت شامل درآمد، هزینه و سود و زیان صفر شده و بسته می شوند، سپس حساب های دائم بسته شده و مانده آن ها به سال مالی آینده انتقال پیدا می کنند.

لازم به ذکر می باشد که آکادمی آموزشی فرداد اقدام به برگزاری دوره های رایگان آموزش حسابداری از جمله آموزش حسابداری مقدماتی نموده است، با ثبت نام در این دوره شما به خوبی نحوه ثبت سند افتتاحیه را آموزش خواهید دید. برای مشاهده سایر دوره های رایگان نیز می توانید از صفحه آموزش حسابداری بازدید نمایید.

ثبت سند افتتاحیه چه مزایایی دارد؟

مرتب سازی اسناد، زمان بندی، تنظیم دقیق و کنترل دفاتری مانند روزنامه، دارایی و … که نقش مهمی در دفاتر مالیات پرداختی دارند ازجمله مزایای ثبت سند افتتاحیه می باشند. همچنین با استفاده از سند افتتاحیه امکان محاسبه میزان عملکرد سال مالی گذشته فراهم می شود.

آیا نحوه ثبت سند افتتاحیه برای تمام شرکت ها یکسان می خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب باشد؟

خیر. در شرکت‌های تازه تاسیس برای ثبت سند افتتاحیه تنها کاری که حسابداران باید انجام بدهند این است که اقلام دارایی، بدهی و سرمایه شرکت را وارد سیستم نمایند. این نوع حسابها در شرکت سند افتتاحیه می باشند.

اگر شرکت بیش از یک سال فعالیت داشته باشد، سند افتتاحیه این شرکت ( نحوه ثبت سند و نمونه ثبت های حسابداری شرکت های خدماتی و سایر شرکت ها) از مانده حسابهای دائمی، رابط و انتظامی سال مالی گذشته تشکیل می شود، که این مانده حساب ها خود از دارایی‌های جاری و غیر جاری، بدهی‌های جاری و غیر جاری و سرمایه شرکت تشکیل می شوند.

نتیجه گیری

سند افتتاحیه یکی از اسناد مهم در هر نرم افزار حسابداري می باشد که در ابتدای دوره مالی جدید ثبت می شود. برای ثبت سند افتتاحیه باید حساب های هزینه، حساب های درآمد و حساب های سود و زیان در سال مالی قبل بسته شود، سپس سند اختتامیه زده شود و درنهایت در سال مالی جدید سند افتتاحیه زده شود.

در این مقاله به بررسی سوال سند افتتاحیه چیست؟ ، آموزش ثبت سند افتتاحیه و .. پرداختیم. در انتها امیدواریم این مطالب راه گشا بوده و توانسته باشد، زوایای مختلف حسابداری تولید را معرفی نماید و شما عزیزان، با انتشار آن برای علاقه‌مندان این عرصه در بالا بردن اطلاعات عمومی افراد سهمی داشته باشید.

در ادامه اگر نظری در مورد مطالب ذکرشده داشته و یا می‌خواهید قسمتی از آن را تکمیل نمایید. با درج نظر خود ما را همراهی کنید .

خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب

امروز کارت اعتباری #بلوبانک رسید دستم. الحق که پکینگ و هویت بصری‌ش حس اعتماد و احترام خیلی خوبی بهم .

به به ، بلوکارت منم رسیییید 😍👍از نظر برندینگ و دیجیتال مارکتینگ واقعا عالی اومدن جلو ، حقشونه که ب.

والا من از روزی که رسید دستم همه بانکامو منتقل کردم بهش.‌ یکی دوتا مشکل هم باهاش داشتم که تیم پشتیبا.

واقعا رابط کاربری اپلیکیشن فوق خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب العاده خوب و راحته. تبریک میگم بهتون من ک بی صبرانه منتظرم کارت بانکی.

امنیت حساب‌ها در بلوبانک

نحوه حفاظت از سرمایه مشتریان

مبالغ سپرده‌‌های مشتریان در چارچوب ضوابط قانونی و تا سقف قانونی تعیین شده مورد تضمین «صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی» است..

پروتکل‌های امنیتی

در بلوبانک همه پروتکل‌های امنیتی در سیستم‌های زیرساخت بانکی و همچنین استانداردهای بانک مرکزی در خصوص تسویه وجوه و حسابداری، به‌دقت رعایت شده است.

آسایش بیشتر

جایگزینی کارت بانکی با پول کاغذی به دلیل اشراف لحظه‌ای بر دارایی‌های مشتریان، سبب امنیت دوچندان حساب‌های بانکی شده است. این تجربه موفق نشان داده است، روند دیجیتالی شدن منجر به آسایش و راحتی بیشتری برای مشتریان می‌شود.

ارتباط با ما

آدرس : تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید رحیمی، پلاک ۴۳
تلفن : ۸۷۶۴۱ - ۰۲۱

حساب ایمیل دیگری را به برنامه Gmail اضافه کنید

به‌جای اینکه ایمیل‌ها را بازارسال کنید، ایمیل‌های Yahoo،‏ Hotmail، و نشانی‌های ایمیل دیگر را بااستفاده از برنامه Gmail بخوانید و ارسال کنید.

می‌خواهید در محل کار یا تحصیل از برنامه‌های Google بهره بیشتری ببرید؟ بدون پرداخت هزینه در دوره آزمایشی Google Workspace ثبت‌نام کنید.

در نشانی‌هایی که مربوط به Google نیست، می‌توانید از بسیاری از ویژگی‌های مشابه Gmail که در «حساب‌های Google» قرار دارد استفاده کنید:

 • جستجوی ایمیل براساس فرستنده، موضوع یا معیارهای دیگر.
 • انتقال ایمیل به پوشه.

افزودن یا حذف حساب

می‌توانید هر دو حساب Gmail و غیر Gmail را به برنامه Gmail در Android اضافه کنید.

  در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Gmail را باز کنید؛

در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه‌تان ضربه بزنید؛

 • اگر ایمیل‌های محل کار یا تحصیل را بااستفاده از Outlook برای Windows بررسی می‌کنید، Outlook،‏ Hotmail و Live را انتخاب کنید.
 • اگر سرویس ایمیلتان را نمی‌بینید، سایر موارد را انتخاب کنید.
 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی عکس نمایه‌تان ضربه بزنید؛
 3. روی مدیریت حساب‌ها در این دستگاه ضربه بزنید؛
 4. روی حساب ایمیلی که می‌خواهید بردارید ضربه بزنید؛
 5. روی برداشتن حساب ضربه بزنید.

دیدن پیام‌های همه حساب‌ها در برنامه Gmail

 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا سمت راست، روی «منو» ضربه بزنید؛
 3. روی همه صندوق‌های ورودی ضربه بزنید.

خطایی دریافت می‌کنم

«نام کاربری یا گذرواژه پذیرفته نشد»

با سرویس ایمیل دیگری موارد زیر را بررسی کنید:

 • سرور، درگاه و تنظیمات امنیتی صحیح باشند
 • اینکه آیا برای ورود به سیستم به گذرواژه مخصوص برنامه نیاز دارید یا نه

«ایمنی ایمیل تضمین نمی‌شود»

اگر سرویس ایمیل دیگرتان از بالاترین سطح ایمنی برای پیام‌ها پشتیبانی نمی‌کند، این هشدار را نمایش می‌دهیم.

اگر مشکل زیاد جدی نیست، می‌توانید برای اضافه کردن حساب خود از یک اتصال ناامن استفاده کنید.

 1. در بخش «نوع امنیت»، روی پیکان رو‌به‌پایین ضربه بزنید؛
 2. هیچ‌کدام را انتخاب کنید.

توجه: اگر این گزینه را انتخاب کنید، اتصال به سرویس ایمیلتان رمزگذاری نخواهد شد. این امر به این معنی است که ممکن است فردی نام کاربری، گذرواژه یا اطلاعات پیام حساب اضافه شده‌تان را مشاهده کند.

خطای گواهی

اگر هرکدام از پیام‌های خطای زیر را مشاهده کردید، سرویس ایمیل دیگرتان ممکن است از اتصال ایمن پشتیبانی نکند.

 • گواهی قابل اعتماد نیست
 • گواهی منقضی شده یا هنوز معتبر نیست
 • گواهی تغییر کرد
 • موضوع و نام میزبان گواهی مطابقت ندارند
 • گواهی پیدا نشد

برای برطرف کردن خطا می‌توانید آن را به سرویس ایمیل دیگرتان گزارش دهید:

 1. در پیام خطا روی اطلاعات بیشتر ضربه بزنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» هم‌رسانی ضربه بزنید.

Note: You might need to do a search for the contact information of your other email service.

«مشکلی پیش آمد» یا «اتصال به سرور برقرار نشد»

نمی‌توانید حساب‌های فاقد IMAP (مثل Exchange و POP) را به برنامه Gmail اضافه کنید. اگر می‌خواهید نوع دیگری از حساب را اضافه کنید، با ارائه‌دهنده ایمیلتان تماس بگیرید تا مطمئن شوید IMAP روشن باشد.

چه سپرده‌گذاری برای کودکان جهت تأمین مسکن باز کنیم؟

تامین مسکن کودکان

کودکان، با ارزش‌ترین سرمایه‌های زندگی ما هستند؛ که تمام تلاش‌هایمان برای تأمین رفاه حال و آینده آن‌هاست . هیچ‌کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند و یا قطع به‌یقین بگوید که همه‌چیز همان‌گونه که برنامه‌ریزی کرده ‌است پیش خواهد رفت. ضمن اینکه وضعیت اقتصادی همیشه در حال تغییر و تحول است. با این اوصاف نیاز به سپرده‌گذاری برای کودکان و آینده آن‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد.

از طرفی مسکن از دیرباز دغدغه بشری بوده و با توجه به افزایش روزافزون قیمت آن، برای سرمایه ‌گذاری بسیار مناسب است. بنابراین سپرده‌گذاری برای کودکان و مسکن آن‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی برای آن‌ها باشد و شاید بتوان گفت یکی از بهترین شیوه‌های سرمایه گذاری است.


سپرده‌گذاری برای کودکان – بانک مسکن

نام این بانک و تسهیلاتی که در اختیار مشتریانش می‌گذارد برای همه متقاضیان مسکن نامی آشناست.

 • حساب پس‌انداز مسکن جوانان می‌تواند گزینه‌ای بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری آینده کودکان باشد.
 • حساب پس‌انداز مسکن جوانان یکی از انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است که دارنده حساب می‌تواند با رعایت برنامه سپرده‌گذاری ارائه‌شده توسط بانک در بلندمدت با شرایط خاص از مزایا و تسهیلات ویژه حساب بانکی کودک برخوردار گردد .
 • در مدت بین ۵ تا ۱۵ سال با سپرده‌گذاری برای کودکان به صورت ماهیانه می‌توان از تسهیلات بانکی حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای تهیه مسکن با نرخ سود تسهیلات 9 درصد و بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال با روش بازپرداخت اقساط ساده و پلکانی استفاده کرد.
 • برای افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان می‌توان سپرده‌گذاری برای کودکان خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه (به‌دفعات یا به‌صورت یکجا در ابتدای دوره) شروع کنید.
 • در سال جاری حداقل مبلغ ماهیانه 38 هزار تومان است که تا سال پانزدهم این مبلغ به 80 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
 • درازای پرداخت این مبالغ، حداکثر تسهیلات که شامل آن می‌شود، در شهرهای بزرگ پس از پانزده سال 213 میلیون تومان ، پس از پایان سال ششم 100 میلیون تومان و در پایان سال پنجم 91 میلیون تومان تعیین‌شده است.

سپرده‌گذاری برای کودکان

در همین رابطه بخوانید:

 • از حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هرزمانی می‌توان برداشت کرد، به شرطی که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در هرسال کمتر نشود.
 • سالانه حداقل مبلغ واریزی ماهانه برای افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
 • این حساب بانکی برای پرداخت تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای ساخت، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی ایجادشده است.
 • تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان حداکثر به میزان ۸۰% ارزش واحد مسکونی است که توسط کارشناس بانک معین و قابل پرداخت خواهد بود.
 • درصورتی‌که در پایان این دوره تمایلی به استفاده از تسهیلات بانک نباشد، سود بانکی معادل سپرده کوتاه‌مدت پرداخت خواهد شد.
 • بانک مسکن انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن، حساب پس‌انداز مسکن جوانان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت را به نام مادر و به نفع کودک افتتاح می‌کند. بنابراین مادران محترم می‌توانند برای افتتاح حساب بانکی کودک خود اقدام نموده و پس‌انداز برای کودکان را از همین حالا شروع کنند.


سپرده‌گذاری برای کودکان – بانک تجارت

 • طرح قلک طلایی پس‌انداز برای کودکان و نوجوانان یکی از طرح‌های سپرده‌گذاری یاقوت ماندگار است.
 • یاقوت ماندگار مجموعه طرح‌های سپرده‌گذاری برای کودکان به صورت تدریجی است که برای تأمین آینده کودکان و نوجوانان در راستای پوشش هزینه‌های تحصیلی ، ازدواج، مسکن و سرمایه اشتغال مناسب است.
 • این حساب بانکی کودک با امکان دریافت کل اندوخته و سرمایه نهایی در پایان دوره سپرده‌گذاری طراحی شده است است.

سپرده‌گذاری برای کودکان

در همین رابطه بخوانید:

 • لازم به ذکر است حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه 200 هزار تومان و مبلغ سپرده‌گذاری ماهانه 50 هزار تومان است.
 • بانک تجارت توصیه می­‌کند به منظوری سرمایه‌گذاری بهتر و برخورداری از مزایای طرح سپرده‌گذاری برای کودکان به‌ویژه در طرح قلک طلایی، سپرده‌گذاری ماهیانه را به مدت 5 سال ادامه دهید.

سپرده‌گذاری برای کودکان – بانک صادرات

 • سپرده سرمایه‌گذاری تأمین آتیه کودکان و نوجوانان از طرح‌های سپرده‌گذاری برای کودکان و تأمين آینده آن‌ها و ايجاد سرمایه‌ای مطمئن برای تهيه نيازهای زندگی آينده از قبيل تهيه جهيزيه ، تأمين هزينه تحصيلات عالی، ازدواج و… است.
 • اين طرح می‌تواند از يک تا بيست سال يا بيشتر ادامه داشته باشد و هر یک سال تمدید می‌شود.
 • همچنین نرخ سود بانکی اين سرمایه‌گذاری مطابق با نرخ سود سپرده‌های بلندمدت مصوب بانک مرکزی تعيين می‌شود.
 • حداقل سرمایه‌گذاری و افتتاح حساب با مبلغ 100 هزار تومان است.
 • این سپرده‌گذاری برای کودکان را می‌توان به‌صورت یکجا و یا اقساطی انجام داد و در صورت تأخیر یا حتی پرداخت نکردن، اقساط ماهانه شامل جریمه نمی‌شود. ضمن اینکه برداشت پول از حساب یا مسدود کردن حساب تا زمان رسیدن کودک به سن قانونی از سوی والدین امکان‌پذیر است.

سپرده‌گذاری برای کودکان

بانک کشاورزی:

در این بانک فراخور تصمیم شما دو نوع حساب را می‌توان برای آینده کودک در نظر گرفت:

 • حساب پس‌انداز کودک و نوجوان
 • این حساب که برای تشویق کودکان و نوجوانان به پس‌انداز کردن طراحی‌شده است و یک حساب پس‌انداز عادی با سود بانکی مشخص است که افتتاح حساب برای کودکان زیر ۱۲ سال توسط والدین انجام می‌شود و برداشت از حساب برای نوجوانان بالای ۱۵ سال بدون نیاز به حضور والدین امکان پذیر است.
 • حساب سپرده سرمایه‌گذاری آتیه بانک کشاورزی
 • سرمایه‌گذاری به‌صورت اقساطی، یا یکجا امکان‌پذیر و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب پنج هزار تومان است.
 • مبلغ و تعداد اقساط سرمایه‌گذاری در طی یک دوره پنج ‌ساله و به ‌دلخواه شما تنظیم می‌شود.

سپرده‌گذاری برای کودکان

در همین رابطه بخوانید:

 • از مزایای آن معاف بودن از کارمزد نقل‌ و انتقال وجوه، امکان برداشت اصل یا قسمتی از اصل و سود در پایان دوره سرمایه‌گذاری، امکان سرمایه‌گذاری برای چندین دوره متوالی، قابل‌انتقال به غیر بودن و در صورت برداشت هرگونه وجهی تغییر میزان پرداختی، را می‌توان برشمرد.
 • نرخ سود این حساب، علی‌الحساب بوده و در صورت تغییر نرخ بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود.

سپرده‌گذاری برای کودکان – بانک آینده:

در بانک آینده نیز به دو روش می‌توان به سپرده‌گذاری برای کودکان فکر کرد.

 • حساب پس‌انداز امید آینده
 • حساب پس‌انداز امید آینده برای دانش‌آموزانی که در سنین ۷ تا ۱۸ سال می‌باشند، تعریف‌شده است.
 • ویژگی‌های منحصربه‌فرد حساب بانکی کودکان و نوجوانان، باعث شده تا حساب پس‌انداز امید آینده ، یکی از گزینه‌های پیش روی بسیاری از والدین گرامی برای کاهش دغدغه‌های بزرگ‌سالی فرزندانشان باشد.
 • از دیگر مزایای حساب پس‌انداز امید آینده این است که دانش آموزان این رده سنی با اخذ هدیه ده‌ هزار تومانی از سوی بانک آینده، دارای حساب رایگان بانکی خواهند شد، که گروه بالای ۱۵ سال نیز علاوه بر آن، کارت ‌بانکی متصل به‌حساب را به‌طور رایگان دریافت خواهند کرد.
 • حساب‌های امید آینده، هرساله در جشنواره سراسری قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، که معمولاً در مهرماه هرسال برگزار می‌شود و دارای جوایز نفیس و ارزنده‌ای است، شرکت داده خواهند شد.
 • امتیاز دیگر این حساب اختصاص جوایز ارزنده به‌حساب های کودکان و نوجوانان و تشویق آن­ها به امر پس‌انداز کردن است.
 • مزایای این طرح اولویت در برخورداری از تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌هزینه تحصیلی به همراه حمایت‌های خصوصیات و راهنمای افتتاح حساب همه‌جانبه بانک از برنامه‌های فوق‌برنامه آموزشی در جهت هوشمند سازی مدارس، مسابقات المپیادی یا اختراعات، آماده‌سازی برای کنکورهای علمی و دانشگاهی، کارآفرینی و مسابقات علمی و فنی، بنیادها یا گروه‌های دانش‌آموزی و درنهایت کسب تجربه برای ورود به دانشگاه یا بازار کار و نظایر آن است.

سپرده‌ی سرمایه‌گذاری آینده‌ساز

سپرده‌گذاری برای کودکان

 • قابلیت سپرده‌گذاری تدریجی یا اقساطی به این معنی است که مثلاً می‌توانید به‌طور ماهیانه مبلغی را برای خود یا فرزندانتان در این سپرده، سرمایه‌گذاری کرده و در پایان دوره‌ی قرارداد از اصل سپرده به همراه سود بانکی آن بهره‌مند شوید.
 • باگذشت حداقل یک ماه از افتتاح حساب پس‌انداز امید آینده ، با تعلق نرخ سود متناظر با مدت ماندگاری سپرده، از سپرده‌ برداشت کنید یا حسابتان را کامل ببندید.
 • در این خدمت تازه بانک آینده، هم امکان واریز هم‌زمان چند قسط وجود دارد و هم به دلیل دیرکرد یا عدم پرداخت، جریمه نخواهید شد. برداشت ماهیانه‌ی سود و برداشت از اصل سپرده امکان‌‌پذیر و بدون هرگونه محدودیتی است.

سپرده‌گذاری برای کودکان – بانک ملی:

 • حساب آرزو بانک ملی یا آرزو کارت ملی یک حساب کوتاه‌مدت برای کودکان زیر ۱۸ سال است که والدین می‌توانند آن را افتتاح کنند.
 • دارندگان این حساب می‌توانند به عضویت کانون جوانه‌های بانک‌ ملی ایران شوند و علاوه بر بهره‌مندی از سود بانکی این حساب از امکانات سایت جوانه‌ها نظیر آموزش مفاهیم بانک و پول و اقتصاد، بازی‌های مرتبط با این حوزه، مسابقات و … استفاده کنند و امتیاز بگیرند. بدین‌صورت کودک از سنین پایین با مفاهیم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آشنا شده ضمن بازی و سرگرمی مهارت مدیریت سرمایه خود را نیز می‌آموزد.

نتیجه گیری:

در کل شما می‌توانید با برنامه‌ریزی ساده و کم‌هزینه به‌صورت ماهیانه و یا حتی سرمایه‌گذاری به‌صورت یکجا و پس‌انداز برای کودکان خود، آن‌ها را در سپری کردن پله‌های ترقی وزندگی یاری کنید. ضمن اینکه با مشارکت کودک در این طرح‌ها به کودکتان اهمیت سرمایه‌گذاری و حفظ و افزایش سرمایه اولیه را آموزش می‌دهید.
تأمین مسکن در حال حاضر نیز از دغدغه‌های اولیه بسیاری از جوانان و خانواده‌هاست که معمولاً روند پردردسر و بسیار گرانی دارد. با سرمایه‌گذاری یا حتی افتتاح حساب پس‌انداز کودکان از سنین کم می‌توان تا حدودی این روند را برای جوانان آینده ساده‌تر و قابل‌ دسترس کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا