بروکرهای فارکس

انواع شکست

میترا حبیبی

انواع شکست

شکست واشنایی با انواع ومکانیزمهای شکست

بررسی مکانیزمهای ایجاد ترک و مکانیزمهای متفاوت رشد سریع یا در حد بحرانی ترک و رشد آرام و پایینتر از رشد بحرانی از اهمیت ویژه صنعتی برخوردارند. بررسی فعل و انفعالات فیزیکی که به هنگام شکست روی میدهد چندان ساده نیست، زیرا چگونگی ایجاد ترک و رشد آن و بالاخره نوع شکست در مواد کریستالی به جنس، ساختار شبکه کریستالی، ریزساختار و از آنجا که قطعات معمولا به طور کامل سالم و بدون عیب نیستند به نوع، اندازه و موقعیت عیب، نوع و حالت تنش وارد بر آنها بستگی خواهد داشت. معمولا شکست در فلزات به شکست نرم و شکست ترد تقسیم می شود.
در صنعت هدف، کنترل و به تعویق انداختن شکست است. Fracture
Author: Alireza sanjari
Office: Home
Abstract
Mechanisms of crack creating and different mechanisms of quick growth of crack or in the critical limit of crack and lower than limit of is much of importance.
Extinguishing physical reactions which happen during facture, is more complex due to the creation of crack it is growth and at last the type of facture crystalline material is dependent on crystal انواع شکست latice structure , microstructure.
According to the fact that usually specimens are not perfect and are defective , they are dependent on location , type and size of defects and stress conditions.
Usually fracture in metals is classified into 2 categories: brittle & ductile.
In industry, our aim is to prevent and prolong fracture
. شکست نرم:
بسیاری از فلزات و آلیاژهای آنها، به ویژه آنهایی انواع شکست انواع شکست که دارای شبکه fcc هستند، مانند آلومینیوم و آلیاژهای آن، در تمام درجه حرارتها، شکست نرم خواهند داشت. شکست نرم به آرامی و پس از تغییر شکل پلاستیکی زیاد به ازای تنشی بالاتر از استحکام کششی ظاهر میشود. از مشخصات شکست نرم، تحت تاثیر تنش کششی، ظاهر گشتن گلویی یا نازکی موضعی و ایجاد حفره های بسیار ریز در درون قسمت گلویی و اتصال آنها به یکدیگر تا رسیدن به حد یک ترک ریز و رشد آرام ترک تا حد پارگی یا شکست نهایی است.


مراحل مختلف شکست نرم در یک فلز انعطاف پذیر
در این نوع شکست علت ایجاد حفرهای ریز در محدوده گلویی میتواند تغییر شکل غیر یکنواخت ناشی از ناخالصیهای موجود در ماده اصلی زمینه باشد. لذا با ایجاد حفره های بسیار ریز در محدوده گلویی حالت تنش سه محوری برقرار میشود که منجر به ایجاد ترک میشود .
در طراحی و ساخت اجزای ماشین آلات و در ساختمان سازی، تنشهای وارد بر سازه های فلزی در محدوده الاستیکی انتخاب میشود. بنابراین در کاربرد صنعتی، شکست در حالت تنش استاتیکی در مواد انعطاف پذیر ( داکتیل ) یک پیشامد نامطلوب است.

ترک داخلی در نا حیه نازک شده در نمونه کششی مس با خلوص بالا
شکست ترد:
شکست ترد معمولا در فلزاتی با ساختار کریستالی مکعب مرکزدار(bcc ) و هگزاگونال متراکم (hcp) و آلیاژهای آنها در درجه حرارتهای پایین ( معمولا پایینتر از دمای معمولی محیط ) و سرعتهای تغییر شکل بالا بطور ناگهانی ظاهر میشود. شکست ترد در امتداد صفحه کریستالی معینی، به نام صفحه کلیواژ، انجام میگیرد. در شکست ترد عموما تغییر شکل پلاستیکی قابل توجهی در منطقه شکست مشاهده نمیشود.
نظریه شکست ابتدا علت شکست را این چنین بیان کرد که تمام پیوندهای اتمی در امتداد صفحه شکست هم زمان با هم گسیخته میشوند. بدین ترتیب که با ازدیاد تنش فاصله اتمها از یکدیگر دور میشوند ودر نهایت به محض اینکه تنش به حد تنش شکست ( تنش بحرانی ) رسید، در نتیجه گسستن تمامی پیوندهای اتمی در صفحه عمود بر امتداد کشش، شکست پدیدار میشود.
در جدول زیر تنشهای بحرانی عمود بر صفحات کریستالی معین در چند تک کریستال برای شکست داده شده است.

شکست ترد وتعدادی از تک کریستالها

عملا تنش لازم برای شکست مواد لازم فلزی به اندازه قابل توجهی کمتراز تنش شکست محا سبه شده ا ز طریق تئوری است . بنابراین فعل وانفعال شکست نمیتواند از طریق گسستن همزمان تمامی پیوند های اتمی درامتداد سطح شکست صورت گیرد. بد ین ترتیب فعل و انفعالات شکست عملا بیشتر از طریق ایجاد یک ترک بسیار ریز به عنوان منشا ترک و رشد و پیشروی آن انجام میگیرد . برای پیشروی ترک د ر یک ماده لازم است مقدار تنش متمرکز در نوک ترک از استحکام کششی در آن موضع فراتر رود . د ر مواردی که شرایط برای پیشروی منشا ترک مساعد نیست ترک می تواند متوقف گشته وشکست پدیدار نشود.
تئوری گریفیت:
او چنین بیان می کند که در ماده ای که حاوی تعدادی ترک بسیار ریز باطول معینی است ، همین که مقدار تنش متمرکز درنوک ترک ، حداقل به مقدار تنش لازم برای گسستن پیوندهای اتمی د رآن موضع ( استحکام کششی ) رسید، شکست ظاهر میشود . باپیشرفت ترک ، سطح ترک افزایش می یابد . این مطلب بدین معنی است که برای ایجاد این سطح باید انرژی به کار برده شود . این مقدار انرژی از انرژی تغییر شکل کسب می شود.
بنابراین فرضیه گریفیت علت پدیدار گشتن شکست ترد را وجود ترکها و خراشهای سطحی بسیار ریز ( با اندازه بحرانی) انواع شکست و پائین بودن استحکام را د رآن مواضع می داند . اماموادب هم وجود دارد که بد ون داشتن ترکهای سطحی بسیار ریز شکست ترد د ر آنها پدیدار می شود . بنابراین د ر این گونه مواد هم باید فعل وانفعالاتی صورت گیرد که موجب به وجود آمدن تمرکز تنش وفراتر رفتن موضعی مقدارتنش از استحکام کششی ود رنتیجه ایجاد منشا ترک شود. زنر و اشترو مکانیزم این فعل و انفعال راچنین بیان داشتند که در حین تغییر شکل پلا ستیکی نابجاییها در پشت موانع ( مانند مرزدانه ها ومرز مشترک د و قلوییها ) تجمع یافته وبدین ترتیب در زیر نیم صفحه های مربوط به این نابجاییها ترکهای بسیار ریزی ایجاد می شود .
این ترکهای بسیار ریزهمچنین می تواند محلهای مناسبی برای نفوذ عناصری مانند اکسیژن ، ازت وکربن درآنها وایجاد فازهای ثانوی ترد ودر نتیجه شکست ترد باشند. چنین رفتار ترد د ر شکست ترد مس باوجود عناصری مانند آنتیموان وآهن همراه بااکسیژن مشاهده شده است .

مکانیزم ایجاد ترک از طریق نابجاییها . الف) تجمع نابجائیها در پشت مرز دانه ها (Zener)
ب) تلاقی نابجائیها (Cottrell)
کاترل مکانیزم د ومی رابرای ایجاد منشا ترک ارائه کرد. بد ین صورت که منشا ترکهای ریز می تواند د ر اثر تلا قی د و صفحه لغزش بایکد یگر ، د ر نتیجه د ر هم آمیختن نابجاییها د ر محل تلا قی آن د و صفحه و ایجاد نابجاییها ی جد ید ، ناشی شود، این مکانیز م می تواند د لیلی برای ایجاد سطح شکست ( صفحه کلیواژ ) مشاهده
شده د ر صفحه (001 ) د ر فلزات باساختار کریستالی مکعب مرکزدار (bcc ) باشد.
درفلزات چندین کریستالی شکست تر د میتواند به صورت برون دانه ای ( بین دانه ای) و یا درون دانه ای باشد.
شکست برون دانه ای در بین دانه ها د ر امتداد مرز دانه ها ظاهر می شود. د لیل این نوع شکست بیشتر میتواند وجود ناخالصیها یا جدایش و رسوب عناصر یا فازهای ترد انواع شکست و شکننده د ر امتداد مرز دانه ها باشد. شکست ترد درفلزات بیشتر به صورت درون دانه ای است . بدین ترتیب که ترک د ر داخل دانه ها گسترش می یابد. د رجه حرارت و سرعت تغییر شکل تاثیر مخالفی برروی نوع شکست خواهد داشت ، به طوری که باکاهش درجه حرارت و ازد یاد سرعت تغییر شکل ، تمایل برای شکست ترد انواع شکست به صورت درون دانه ای د ر حین خزش د ر نتیجه تغییرات شیمیائی دراثر اکسیداسیون ممکن خواهد بود. چنانچه اکسیداسیون برون دانه ای در فلزات صورت گیرد، تنش شکست بسیار کاهش می یابد.

تافنس شکست:
چنانچه در جسمی ترک وجود داشته باشد، د راین صورت استحکام آن جسم استحکامی نیست که از طریق آزمایش کشش به دست می آید ، بلکه آن کمتر است. د راین صورت مسئله ترک واشاعه آن اهمیت پیدا می کند. در اینجا تافنس شکست به رفتار مکانیکی اجسام ، شامل ترک یاد یگر عیوب بسیار ریز سطحی یاداخلی مربوط میشود. البته م یتوان اذعان کرد که عموما تمام اجسام عاری از عیب نبوده و شامل عیوبی هستند . دراین صورت آن چه که د رطراحی و اتنخاب مواد برای ما اهمیت صنعتی ویژه ای دارد ، مشخص کردن حد اکثر تش قابل تحمل برای جسمی است که شامل عیبی با شکل و اندازه معینی است . بنابراین به کمک تافنس شکست می توان توانایی جسمی که بطور کامل سالم نیست راد رمقابل یک بار خارجی وارد برجسم سنجید.
معمولابرای تعیین تافنس شکست از آزمایش کشش برروی نمونه آماده شده ای از جنس معین که ترکی بطول وشکل معینی برطبق استاندارد درسطح یاداخل نمونه بطورعمد ایجاد شده استفاده می شود، شکل نمونه به گونه ای د ر دستگاه آزمایش کشش قرار می گیرد که ترک ریز به صورت عمود برامتداد تنش کششی قرار گیرد.


اکنون این سئوال مطرح می شود که به ازای چه مقداری از تنش s جوانه ترک مصنوعی د ر داخل جسم گسترش می یابد تاحدی که منجر به شکست نمونه شود . در اطراف این ترک تنش به صورت پیچیده ای توزیع می شود. حداکثر تنش کششی ایجاد شده د ر راس ترک بزرگتر از خارجیs است و تنش بحرانی ( sc ) نامیده میشود.تا زمانی که sc کوچکتراز استحکام کششی است نمونه نمی شکند .
با وارد آمدن تنش به نمونه د ر محدوده الاستیکی ابتدا انرژی پتانسیل در نمونه ذ خیره می شود . موقعی که ترک شروع به رشد می کند بین مقدارکاهش انرژی پتانسیل ذخیره شده د رنمونه وانرژی سطحی ناشی از رشد ترک تعادل برقرار است . تازمانی رشد ترک ادامه پیدا می کند که از انرژی الاستیکی کاسته و به انرژی سطحی افزوده شود، یعنی تالحظه ای که شکست ظاهر گرد د .
ابتدا گریفیث با توجه به روابط مربوط به انرژی پتانسیل ذ خیره شده و انرژی سطحی ترک در ماده الاستیکی ،مانند شیشه و تغییر و تبد یل آنها به یک د یگررابطه زیر را ارائه کرد:

این رابطه برای حالت تنش د و بعدی برقرار است . gs د ر این رابطه انرژی سطحی ویژه و E مد ول الاستیکی ماده است .
برای حالت تغییر شکل د و بعدی ( حالت تنش سه بعدی باصرفنظر از تغییر شکل د ربعد سوم ) رابطه زیر را ارائه کرد:
s = ? 2Egs ? pa(1_ n² )
لازم به تذکر است که رابطه گریفیث برای یک ماده الاستیکی شامل ترک بسیار ریز باراس ترک تیز ارائه شد و این رابطه ترک باشعاع راس ترک 0?r را شامل نمی شو د . بنابراین رابطه گریفیث شرط لازم برای تخریب است ، اما شرط کافی نیست .
در رابطه گریفیث انرژی تغییر شکل پلاستیکی در نظر گرفته نشده است . ازاین ر و اروان انرژی تغییر شکل پلاستیکی ، که برای فلزات و پلیمرها در فرآیند شکست قابل توجه است رادر نظر گرفت و رابطه زیر راارائه کرد:
s = ? 2E(gs+gp) ? pa
سپس اروین رابطه گریفیث را برای موادی که قابلیت تغییر شکل پلاستیکی دارند ، به کار برد و باتوجه به میزان رها شدن انرژی تغییر شکل الاستیکی در واحد طول ترک د رحین رشد ( G) رابطه زیر را برای حالت تنش د و بعدی ارائه داد :

s = ? EG ? pa
بامقایسه با رابطه قبل (gs+gp) 2 = s است . بد ین ترتیب د ر لحظه ناپایداری ، وقتی میزان رها شد ن انزژی تغییر شکل الاستیکی به یک مقدار بحرانی رسید ، شکست پدیدار می شود. در این صورت در لحظه شکست :

برای حالت تنش دو بعدی Gc= pasc² ? E
برای حالت کرنش دو بعدیGc= pa(1- n² ) sc² ? E = Kc² ? E
Gcمقیاسی برای تافنس شکست یک ماده بوده و مقدار آن برای هر ماده ای ثابت و معین است . بامعلوم بودن این کمیت می توان مشخص کرد که مقدارa به چه اندازه ای باید برسد تاجسم بشکند . بدین ترتیب این رابطه در مکانیزم شکست اهمیت دارد. هرچقدر Gcکوچکتر باشد ، تافنس کمتر یا به عبارتی ماده تردتراست .
رابطه زیر را برای حالت تنش دو بعدی می توان به صورت زیر نوشت :

و برای شرایط تغییر شکل نسبی د و بعدی رابطه زیر ارائه شده است :

تعیین تنش شکست بحرانی sc کار چندان ساده ای نیست . اما می توان گفت که به ازای تنشهای جسم باوجود ترک هنوز نمی شکند . از این رو تنش درحد پاینتر از مقدار بحرانی با ضریب شدت تنش K توصیف و رابطه زیر برای آن ارائه شد ه است :
K= fs? pa
در این رابطه f ضریب هند سه نمونه معیوب ، s تنش اعمالی وa اندازه عیب است ، در شکل تئوری گریفیث اگر عرض نمونه نامحدود فرض شود ، دراین صورت 1 = f است . با انجام آزمایش روی نمونه ای با اندازه معینی از عیب می توان مقدار k ، که به ازای آن ترک شروع به رشد کرده و موجب شکست میشود ، را تعیین کرد . این ضریب شدت تنش بحرانی به عنوان تافنس شکست نامیده میشود و به Kc نشان داده میشود .اماازطرفی ، همچنین به ازای تنش ثابتی درحد کوچکتر از استحکام کششی باافزایش کند ترک ، طول ترک (a) میتواند به مقدار بحرانی برسد و به ازای آن نمونه تخریب شود.


تافنس شکست (Kc) از فولادی با تنش تسلیم MN.m2 2070 با افزایش ضخامت تا تافنس شکست در حالت تغییر شکل صفحه ای (دو بعدی) کاهش می یابد.

کمیتهای Kcو Gc بستگی به ضخامت نمونه دارد. همین که ضخامت نمونه افزایش یافت ، تافنس شکست Kcتا مقدار ثابتی کاهش می یابد ، این مقدار ثابت Kc تافنس شکست تغییر شکل نسبی دو بعدی KIc نامیده می شود . Kc کمیتی مستقل از اندازه نمونه است و در محاسبه استحکام که مستلزم اطمینان بالاست ، به انواع شکست کار میرود .
بنابراین در طراحی در محاسبات باید روابط زیر توجه شود :
s< Kc ? ? pa

و در حالت تغییر شکل دو بعدی ( حالت تنش سه بعدی باناچیز بودن تغییر شکل در بعد سوم):
s< K1c ? ? pa

کمیتهای K1c و G1c نه فقط برای گسترش ترک ترد ونرم تعریف شد ه است ، بلکه همچنین برای شکست تحت شرایط تنش خوردگی ، خستگی و خزش نیز به کار میرود. در جداول زیر تافنس شکست تعدادی از مواد ارائه شده است .


تافنس شکست تعدادی از مواد طراحی

تافنس شکست در حالت تغییر طول نسبی دومحوری (KIc) تعدادی از مواد

اگر حد اکثر اندازه عیب موجود در قطعه a و مقدار تنش وارد برآن s باشد ، میتوان ماده ای را باتافنس شکست Kc یا K1c به اندازه کافی بالا ، که بتواند از رشد ترک جلوگیری کند، انتخاب کرد. همچنین اگر حداکثر اندازه مجاز عیب موجود درقطعه و تافنس شکست ماده ، یعنی Kc یا K1c، معلوم باشد در آن صورت میتوان حداکثر تنش قابل تحمل برای قطعه رامشخص کرد. از این رو میتوان اندازه تقریبی قطعه را تیین کرد، آن چنان که از پایینتر آمدن حداکثر تنش ایجاد شده از حد مجاز، اطمینان حاصل شود.
همچنین اگر ماده معینی انتخاب و اندازه قطعه و تنش وارد برآن مشخص شده باشد ، حد اکثر اندازه مجاز عیب قابل تحمل را میتوان به طور تقریب بدست آورد.
توانایی هرماده در مقابل رشد ترک به عوامل زیر بستگی دارد:
1- عیوب بزرگ ، تنش مجاز را کاهش میدهد. فنون خاص تولید، مانند جداسازی و کاهش ناخالصیهااز فلز مذاب انواع شکست و فشردن ذرات پودر در حالت داغ در تولید اجزای سرامیکی همگی میتواند موجب کاهش اندازه عیب شود و تافنس شکست را بهبود ببخشد.
2- در فلزات انعطاف پذیر ، ماده مجاور راس ترک میتواند تغییر فرم یابد . به طوری که سبب باز شدن راحت راس ترک و کاسته شدن از حساسیت آن شده و ضزیب شدت تنش را کاهش داده و از رشد ترک جلوگیری میکند معمولا افزایش استحکام فلز انعطاف پذیری را کاهش میدهد و سبب کاهش تافنس شکست میشود ، مانند سرامیکهاوتعداد زیادی از پلیمرها ، تافنس شکست بسیار پایینتر از فلزات دارند.
3- مواد ضخیمتر وصلبتر دارای تافنس شکست کمتر از مواد نازک هستند.
4- افزایش سرعت وارد کردن بار، مانند سرعت وارد شدن بار د ر آزمایش ضربه ، نوعاتافنس شکست جسم را کاهش میدهد.
5- افزایش درجه حرارت معمولا تافنس شکست راافزایش میدهد، همان گونه که د ر آزمایش ضربه این چنین است .
6- با کوچک شدن اندازه دانه ها معمولا تافنس شکست بهبود مییابد ، د ر حالی که با وجود عیوب نقطه ای و نابجاییهای بیشتر تافنس شکست کاهش مییابد. بنابراین مواد سرامیکی دانه ریز میتواند مقاومت به رشد ترک را بهبود بخشند.

علت شکستن دندان ایمپلنت

در ابتدا تعریف کوتاهی از ایمپلنت دندان خواهیم داشت سپس علت شکست ایمپلنت دندان در درمان ایمپلنت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایمپلنت ها پایه هایی از جنس تیتانیوم خالص هستند که درون استخوان فک گذاشته می شود و به عنوان ریشه دندان جهت نگهداری روکش هایی که جایگزین تاج دندان می شوند استفاده می شوند.

این ریشه های مصنوعی پس از اینکه در استخوان محکم شدند، دندانهای جدید روی این ریشه ها نصب می گردند و این دندان ها کاملا از هر نظر شبیه به دندان های طبیعی هستند و احساس می گردند.

این روکش ها بطور ثابت توسط چسب های دندانپزشکی به ایمپلنت چسبانیده می شوند.

همچنین در مواردی که برای دندان های مصنوعی فرد گیر کافی در دهان نداشته باشد، می توان از ایمپلنت های باریک یا مینی ایمپلنت ها به عنوان محل گیر مناسبی جهت ثابت نگداشتن دندان مصنوعی استفاده نمود.

علت شکستن ایمپلنت دندان

میزان موفقیت ایمپلنت دندان

درصد موفقیت انجام ایمپلنت به عوامل مختلفی بستگی دارد که در بیماران مختلف متفاوت است. حتی این مسئله در مورد ایمپلنت فک بالا و پایین نیز تفاوت دارد. به طور متوسط میزان موفقیت ایمپلنت دندانی ۹۵% گزارش شده است.

بهترین حالت قرار دادن ایمپلنت قرار دادن ایمپلنت بلافاصله پس از کشیدن دندان است.

در صورتی که دندان از دست رفته، عفونی نباشد و مقدار زیادی استخوان در اثر عفونت از دست نرفته باشد، شانس زیادی برای جایگزینی همزمان ایمپلنت وجود دارد.

در مورد دندان های خلفی که معمولاً چند ریشه هستند و مخصوصاً اولین دندان های خلفی بزرگ که دو یا سه ریشه است، جایگزین همزمان دندان کشیده و ایمپلنت معمولاً مقدور نیست و بهتر است حدود ۶ هفته صبر کرد.

معمولاً پس از کشیدن دندان، مقداری تحلیل استخوان اتفاق می افتد، دندانپزشک تا حد امکان سعی می کند بلافاصله پس از کشیدن دندان اگر شرایط فراهم باشد، ایمپلنت را در حفره ی دندان کشیده شده جایگزین کند.

شکست ایمپلنت دندان

ایمپلنت های دندانی جایگزین مناسبی هستند برای:

 • کسانی که با دندان مصنوعی متحرک نمی توانند عمل جویدن را براحتی انجام دهند.
 • کسانی که دندانهای خود را از دست داده اند و نمی خواهند دندان مصنوعی متحرک داشته باشند.
 • کسانی که احتیاج به بریج (پروتز ثابت) دارند ولی نمی خواهند دندان های سالم مجاور جای خالی دندان از دست رفته شان آسیب ببیند یا تراشیده شود.
 • کسانی که تمایل به داشتن دندان هایی با مشابهت خیلی نزدیک به دندان های طبیعی دارند.

عوارض خالی ماندن جای دندان

خالی ماندن جای دندان وقتی شما دندانتان را از دست می دهید، آهسته آهسته استخوان در آن ناحیه تحلیل می رود و کم کم دندان های مجاور تغییر مکان می دهند و تماسشان غیر عادی می گردد، سپس دندان های مقابل رویش بی رویه می کنند و سیستم دندانی شما را دچار اختلال می نمایند.

استخوان فک کم کم تیز می شود و نسج نرم روی آن (لثه) نازک و آسیب پذیر می شود.

زبان رشد بی رویه می کند و در جای خالی قرار می گیرد.

در صورت از دست دادن دندان های بیشتری عملکرد در بدن ۴ تا ۵ برابر کاهش می یابد و شخص به سمت غذاهای غیر فیبری و نرم گرایش پیدا می کند.

وقتی استخوان فک تحلیل می رود در این زمان حتی درمان توسط ایمپلنت های دندانی گاهی غیر ممکن و یا خیلی سخت و زمان بر می شود.

ما در یک مقاله جداگانه درمورد علت تحلیل استخوان فک بعد از ایمپلنت بطور مفصل توضیح داده ایم. اگر تمایل دارید بیشتر درمورد آن بدانید پیشنهاد می کنم بر روی متن لینک داده شده کلیک کنید.

هدف از ایمپلنت دندان

هدف درمان دندانپزشكی بازگرداندن وضعيت بيمار به شرايط طبيعی از نظر عملكرد، راحتی، زيبايی، تكلم و سلامت بافت است.

اين درمان از حذف پوسيدگی تا جايگزينی دندانها توسط ايمپلنت متفاوت است.

كاربرد ايمپلنت دندانی به شكل روز افزوني در حال گسترش است.

هدف از درمان ايمپلنت، بازسازی كانتور، فانكشن، راحتی، استتيك، صحبت كردن و سلامت طبيعی بيمار است.

چيزی كه دندانپزشكی ايمپلنت را به درمانی منحصر به فرد تبديل كرده توانايی آن در دستيابي به اين اهداف بدون ايجاد آتروفي استخوان است.

در سال های اخير استفاده از درمان های مرتبط با ايمپلنت بدليل تأثير مجموعه اين عوامل افزايش يافته است:

 1. طول عمر جمعيت مسن جامعه بيشتر شده است.
 2. پيامدهاي شكست پروتزهاي ثابت و پروتزهاي پارسيل متحرك
 3. پيامدهاي آناتوميك بي دندانی
 4. عملكرد ضعيف پروتزهاي متحرك
 5. پيامدهاي روحي رواني بدنبال از دست دادن دندان
 6. قابل پيش بيني تر بودن نتايج پروتزهاي متكي بر ايمپلنت

طرح ريزی درمان جهت ايمپلنت موفق، مستلزم دانش خوب از بيومكانيك، ارزيابی مناسب از ظرفيت تحمل بار و طرح مهندسی خوب جهت حفظ Osseointegration همراه با مقاومت در مقابل بار اكلوزالی پيش بينی شده است.

علت شکسته شدن ایمپلنت دندان

واضح است كه در صورت استفاده از رستوريشن هاي متكي بر ايمپلنت (رستوریشن های دندانی شامل روکش ها ،بریج ها،ونیر ها یا لمینیت ها و اباتمنت ها هستند)، اطلاع از علم بيومكانيك ايمپلنت ضروري است.

ظرفيت تحمل بار (Load) ايمپلنت ها ي حمايت كننده رستوريشن، بايد از ميزان بار وارده حين فانكشن بيشتر باشد وگرنه موجب شکست ایمپلنت دندان خواهد شد.

اگر بار وارده از ظرفيت تحمل بار ايمپلنت ها، پروتز يا استخوان حمايت كننده بيشتر باشد، بار بيش از حد (Over load) مي تواند، منجر به شكست مكانيكي يا بيولوژيك شود.

انواع شکست

شکست مکانیکی:

در شكست مكانيكي (Mechanical failure) پيچ هايي كه رستوريشن را محكم مي كنند، ممكن است خميده شده، شل شوند يا بشكنند.

خسارت بارترين نوع شكست مكانيكي، شكستگي ايمپلنت است.

شکست بیولوژیک:

در شكست بيولوژيك (Biologic failure) پاسخ Resorption-remodeling استخوان اطراف ايمپلنت ها تحريك شده و منجر به تحليل پيشرونده استخوان خواهد شد.

در بعضي موارد تحليل استخوان اطراف ايمپلنت تا حدي پيشرفت مي كند كه ايمپلنت ديگر تحت حمايت استخوان نبوده و Osseointegration از بين مي رود.

از جمله عوامل مهمي كه مي توان به عنوان يكي از فاكتور هاي تاثير گذار بر اين مسئله نام برد، نسبت تاج به ايمپلنت (C/I ratio) است.

كه با توجه به متغيير هايي كه مي تواند ايجاد كند از جمله محل تكيه گاه و فاصله آن از راس بازوي كارگر (CHS=Crown Hieght Space) است.

شکسته شدن ایمپلنت

اين فاصله داراي دو تعريف آناتوميك و كلينيكال است كه با توجه به قوانين بيومكانیک در اين پژوهش از تعريف كلينيكال آن كه عبارت است از مرتفع ترين نقطه تاج تا راس كرست استخواني استفاده مي گردد، نقش بسيار موثري بر روي نتايج درماني ايمپلنت دارد.

♦چنانچه نسبت تاج به ايمپلنت نامناسب باشد باعث افزايش اثرات نيروهاي غير محوري مي شود و باعث افزايش شكست در درمان هاي پروتزي و كاهش ساپورت استخوان ناحيه سرويكال مي گردد.

اين نسبت از مقايسه دو جزء مجزا شامل ارتفاع تاج و طول ايمپلنت بدست مي آيد.

جلوگیری از شکست ایمپلنت دندان

امروزه در ایمپلنتولوژی نوین این نکته کاملاً به اثبات رسیده است که نتیجه درمان جراحی بدون همکاري پروستودنتیست، تکنیسین پروتز و رادیولوژیست عمدتاً ناامید کننده بوده و در پاره اي موارد تنها راه حتی خارج کردن ایمپلنت ها خواهد بود.

به علاوه ثابت شده است که قرار گرفتن نامناسب ایمپلنت ها می تواند منجر به افزایش غیرطبیعی فشارهاي طرفی، از دست رفتن استخوان و در مواردي حتی شکسته شدن ایمپلنت دندان شود.

عدم قرارگیری ایمپلنت در مسیر درست و وارد آمدن فشارهاي مضغی در جهت نادرست، عامل اصلی بسیاری از شکست های روزمره در ایمپنتولوژی است. به شکستگی موجود در گردن این ایمپلنت توجه کنید.

مشکلاتی از این قبیل باعث شده است که قبل از هر نوع جراحی و قرار دادن ایمپلنت به مسائل کمک تشخیصی توجه نموده و با تهیه کست هاي مطالعه، تهیه تشخیصی، گرفتن انواع مختلفی از کلیشه هاي wax-up انواع رادیوگرافی و موقعیت دقیق پروتز نهایی بیمار را مورد ارزیابی قرار داده و بهترین وضعیت قرارگیری ایمپلنتها را از قبل بر آورد نمایند.

پس برای جلوگیری از شکست ایمپلنت دندان از عوامل مختلفی که امروزه در دسترس می باشند استفاده نمود:

قالب گیری قبل از عمل تشخیصی بر روي آرتیکولاتور و Wax-up، تعیین موقعیت دقیق اکلوژن قبل از هرچیز مورد توجه قرار می گیرد.

با تکیه بر این روش منطقی سعی می شود تا جراح قبل از جراحی ایمپلنت، از طریق برقراري یک تیم مشاوره، استفاده از پروتکل هاي درمانی پروتز، همکاري مشاور رادیولوژیست و تکنیسین لابراتوار بر مشکلات فرا راه قرار دادن صحیح ایمپلنت فایق آید.

توصیه به مطالعه ایمپلنت دندان به کمک کامپیوتر می شود. این روش جز راهکارهای جدید و مقابله بیشتر در برابر شکست ایمپلنت دندانی می باشد.

همواره شاد و سلامت باشید

مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی دکتر زهرا طهوری متخصص ایمپلنت دندان

مقاله تحلیلی: انواع شکست در روسازی ‌ها

مقاله تحلیلی: انواع شکست در روسازی ‌ها

انواع مختلف شکست در روسازی‌های انعطاف‌پذیر در زیر شرح داده شده‌اند:

 • شکست اساس
 • شکست بستر یا شکست بستر شنی
 • شکست سطحی یا شکست لایه رویی

۱- شکست اساس

تغییر شکل‌های اضافی در اساس یک روسازی را شکست اساس می‌نامند. این یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست روسازی‌ها است. این نوع شکست باعث برآمدگی‌هایی در سطح روسازی می‌شود.

دلایل شکست اساس:

 • پایداری کم
 • زهکشی نامناسب
 • تنش اضافی

۲- شکست بستر

 • مقاومت کم
 • اتصال کم
 • شکسته شدن مصالح بستر شنی
 • کمبود محصورشدگی جانبی بستر شنی
 • پوشش ناکافی
 • کنترل کیفیت نامناسب
 • زهکشی نامناسب راه

۳- شکست‌های سطحی

تغییر شکل زیاد در لایه‌ پوشش، شکست سطحی یا شکست پوشش نامیده می‌شود. این نوع شکست باعث ایجاد شیار، دست‌انداز، ترک و . در سازه‌ روسازی می‌شود.

دلایل شکست سطحی:

 • عدم وجود طرح اختلاط مناسب
 • استفاده از بیندرهای نامرغوب
 • کنترل کیفیت نامناسب

تبخیر و اکسید شدن بیندر

نتایج شکست در روسازی

۱. شیارها

تورفتگی‌های طولی یا بریدگی‌ها در روسازی را به‌عنوان شیار می‌شناسیم. این شیارها معمولاً در راه‌های خاکی یا W.B.M یک لاینه و به دلیل بارهای ناشی از وسایل نقلیه در یک محل ایجاد می‌شود.

۲- چاله

تورفتگی محدود، کم‌وبیش دایره‌ای که در روسازی‌ها شکل می‌گیرد دست‌انداز یا چاله نامیده می‌شود. این دست‌اندازها معمولاً در همه نوع روسازی و به دلیل عدم یکپارچگی المان فولادی راه یا نبود پیوستگی لایه‌ سطحی با لایه‌های زیرین اتفاق می‌افتد.

۳- تورم ناشی از یخ زدن

اگر آب در ساختار روسازی راه پیدا کند، دچار یخ‌زدگی می‌شود. تورم همراه با این یخ‌زدگی باعث ایجاد برآمدگی‌هایی می‌شود که می‌تواند به‌نوبه‌ خود باعث ایجاد ترک‌هایی در سطح روسازی هم بشود.

۴- ترک‌خوردگی ناشی از شکست برشی

شکل‌گیری یک شکست یا ترک به دلیل بالاآمدگی بخشی از روسازی، ترک‌خوردگی ناشی از شکست برشی نامیده می‌شود. این نوع شکست به دلیل ضعف موضعی روسازی اتفاق می‌افتد.

۵- ترک‌های طولی

شکل‌گیری ترک‌هایی در جهت طولی روسازی، ترک‌های طولی نامیده می‌شود. این نوع شکست به دلیل یخ زدن، تغییرات حجمی مختلف در بستر، نشست مصالح پرکننده یا لغزش سطوح شیب‌دار اتفاق می‌افتد.

نوشته شده توسط تیم مترجمین موسسه 808

اگر دوست دارید به تیم مترجمین 808 بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

دریافت فایل PDF کامل مقاله برای اعضای VIP رایگان است. سایر کاربران با پرداخت ۵۰۰ تومان می توانند اقدام به دریافت این فایل کنند.

تعریف تئوری های شکست (Failure Theories) و انواع آن

تعریف تئوری های شکست (Failure Theories) و انواع آن:
«تئوری شکست» (Failure Theory)، دانشِ پیش بینی شرایط شکست جامدات در حین اعمال بارهای خارجی است.

شکست_مواد

با توجه به شرایط موجود (دما، حالت تنش، نرخ بارگذاری)، رفتار مواد در هنگام شکست می تواند به صورت شکننده یا شکل پذیر باشد.

از این رو، در اکثر مسائل کاربردی مواد به دو دسته کلی شکننده و شکل پذیر تقسیم می شوند.

با وجود گذشت 200 سال از شروع توسعه تئوری شکست، میزان مقبولیت آن در سال های اخیر و در حوزه مکانیک محیط های پیوسته در حال نزدیک شدن به سطح مطلوب است.

در ریاضیات، تئوری شکست در قالب معیارهای مختلفی بیان می شود که هر یک از آن ها برای مواد مشخصی اعتبار دارند.

معیارهای شکست، توابعی در فضای تنش و کرنش هستند که حالت های «شکست» (Failed) و «عدم شکست» (Unfailed) را از یکدیگر متمایز می کنند. بیان یک تعریف فیزیکی دقیق برای حالت شکست با استفاده از اعداد و ارقام به سادگی امکان پذیر نیست.

به همین دلیل، تعاریف اجرایی متعددی در جوامع مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند.

تقریباً در اغلب موارد، معیارهای تجربی مشابه ای برای پیش بینی شکست مواد شکننده و تسلیم مواد شکل پذیر به کار گرفته می شوند.

شکست مواد:
در علم مواد، از بین رفتن ظرفیت باربری یک ماده به عنوان شکست آن ماده تعریف می شود. بر اساس این تعریف، شکست یک ماده در مقیاس های مختلفی (میکروسکوپی تا ماکروسکوپی) قابل ارزیابی است.

در مسائل مرتبط با سازه ها، امکان عکس العمل سازه پس از شروع رفتار غیر خطی نیز وجود دارد. از این رو، شکست ماده نقش بسیار مهمی را در تعیین یکپارچگی و ایمنی سازه بازی می کند.

از طرف دیگر، عدم وجود معیارهای گسیختگی مورد تأیید (برای تمام شرایط)، باعث اجرای تحقیقات بیشتری بر روی ارزیابی آسیب دیدگی سازه ها با توجه به موضوع شکست مواد شده است.

انواع شکست:
شکست مواد را می انواع شکست توان با توجه به مقیاس ارزیابی آن ها به دو دسته کلی، شکست میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم بندی کرد.

در ادامه، هر یک از این شکست ها را به طور مختصر توضیح می دهیم.

شکست میکروسکوپی:
شکست میکروسکوپی مواد با توجه به شروع و رشد ترک های در درون آن ها تعریف می شود.

بررسی این نوع شکست، روش مناسبی برای درک بهتر نحوه ایجاد ترک در نمونه های آزمایشگاهی و سازه هایی است که تحت توزیع بارگذاری های سراسری معین قرار دارند.

معیارهای شکست در این حالت، به گسیختگی میکروسکوپی ماده مربوط می شوند. مدل های شکست میکرو مکانیکی، محبوب ترین مدل های شکست در مقیاس میکروسکوپی هستند.

مدل های میکرو مکانیکی از مزایای دو حوزه مکانیک محیط های پیوسته و مکانیک شکست کلاسیک بهره می برند.

فرآیند شکست میکروسکوپی به این ترتیب است که در ابتدا، شروع تغییر شکل پلاستیک باعث ایجاد ریز حفره ها و گسترش آن ها درون ماده می شود.

این فرآیند تا تشکیل یک ناحیه باریک شدگی پلاستیک یا گسیختگی فضای بین حفره ها ادامه می یابد. در نهایت، حفره های مجاور به یکدیگر متصل می شوند. مبنای توسعه مدل های میکرو مکانیکی همین فرآیند است.

یکی از مدل های میکرو مکانیکی، توسط «گرسن» (Gurson) ارائه و توسط «تروگارد» (Tvergaard) و «نیدلمن» (Needleman) تعمیم داده شد.

این مدل با عنوان «GTN» شناخته می شود. یکی دیگر از این مدل ها، توسط «روسلیِر» (Rousselier) و بر اساس «مکانیک آسیب محیط های پیوسته» (Continuum Damage Mechanics) و ترمودینامیک توسعه یافت.

هر دوی مدل ها، فرم اصلاح شده ای از «پتانسیل تسلیم فون میزز» (von Mises Yield Potential) را با معرفی یک کمیت آسیب اسکالر ارائه کردند.

این کمیت اسکالر، نسبت حجم فضای خالی حفره ها به حجم ماده یا همان تخلخل را نشان می دهد.

شکست ماکروسکوپی:
شکست ماکروسکوپی مواد با توجه به ظرفیت باربری یا ظرفیت ذخیره انرژی آن ها تعریف می شود. معیارهای شکست ماکروسکوپی در یکی از چهار گروه زیر قرار می گیرند:

 • شکست تنش یا کرنش.
 • شکست انرژی (معیار T، معیار S).
 • شکست آسیب.
 • شکست تجربی.

به طور کلی، پنج سطح مختلف برای تعریف شکست و تغییر شکل وجود دارد. این سطوح عبارت اند از:

 • مقیاس اجزاء تشکیل دهنده سازه.
 • مقیاس ماکروسکوپی (تعریف تنش و کرنش).
 • مقیاس میانی یا مزوسکوپی (یک فضای خالی).
 • مقیاس میکروسکوپی.
 • مقیاس اتمی.

رفتار مواد در هر یک از این سطوح به صورت مجموعه ای از رفتار سطح زیرین آن در نظر گرفته می شود. معیارهای شکست و تغییر شکل کارآمد، با تمامی این سطوح سازگاری دارند.

شکست عشقی چیست و چطور اتفاق می افتد؟

اگر بدانید تعریف شکست عشقی چیست و چطور اتفاق می افتد بهتر می توانید از آن پیشگیری کنید. بسیاری از مردم نمی دانند شکست عشقی یعنی چه و چطور رابطه آنها به خطر می افتد؟ به همین دلیل در جلسات مشاوره درمان شکست عشقی مشاورین تاکید زیادی بر شناخت تعریف شکست عشقی عاطفی دارند چون بیشتر این اتفاقات به دلیل عدم آگاهی طرفین رخ می دهد. در ادامه این مطلب سایت مشاوره روانشناسی ویکی روان، به بررسی دقیق معنی شکست عشقی از دید علم روانشناسی می پردازیم.

منظور از شکست عشقی چیست؟

شکست عشقی، دل شکسته شدن یا به عبارت ساده قطع رابطه عاطفی ، تمام کردن رابطه صمیمی به هر طریق غیر از مرگ است.

مراحل شکست عشقی زیاد هستند اما در نهایت جدایی مقصد بسیاری از روابط است! یعنی دو طرف یا یکی از آنها تصمیم می گیرد به رابطه فعلی خاتمه داده و مسیر زندگی خود را از طرف مقابل جدا کند.

قبلا در ویکی روان، در مقاله عوارض شکست عشقی گفتیم که شکست عاطفی همیشه به آسانی رخ نمی دهد، هر چقدر رابطه قدمت بیشتری داشته باشد جدایی برای هر دو طرف سخت خواهد بود

اما اگر طرفین یک رابطه بدانند تعریف شکست عشقی چیست و چطور می توان از آن پیشگیری کرد، از اثرات شکست عاطفی کم می شود!

اسما مشمول

سحر بهروزیان

فریناز خانی

فاطمه ابراهیم

پروفسور حسین باهر

صبا مهرپور

سمیه حجازیان امیری

نیایش مسلمیان

دلیل سخت بودن انواع شکست عشقی چیست؟

وقتی عاشق می شویم، غالبا اعتقاد داریم که رابطه تا ابد ادامه خواهد داشت. ما همیشه امیدواریم یکی باشد که این بار متفاوت از همه بوده و هیچ راهی برای شکست شما وجود نداشته باشد، اما همیشه به این هدف خود نمی رسیم.

گاهی اوقات ممکن است اتفاقاتی رخ دهد و رابطه شما از هم بپاشد. اگر فقط به میزان طلاق در ایران نگاهی بیندازیم، تحقیقات نشان می دهد بسیار بالا است (اگرچه اندازه گیری میزان طلاق از مقایسه ازدواج با طلاق در یک سال پیچیده تر است).

بااین وجود بسیاری از زوجین دنبال راه های جلوگیری از شکست عشقی هستند اما به دلیل کم بودن میزان آگاهی از روش های مدیریت رابطه و کمک نگرفتن از مشاور روابط عاطفی، معمولا با شکست و تعدد روابط مواجه می شوند.

انواع شکست عشقی چیست؟

مشاوره روانشناسی در مورد احساس عشقی

یکی از اولین کارهایی که متخصص و مشاور شکست عشقی انجام می دهد این است که نوع شکست عشقی را تشخیص دهد، در ادامه به مهم ترین و رایج ترین انواع شکست عشقی اشاره می کنیم:

۱- جدایی عاطفی به خاطر خیانت از رایج ترین انواع شکست عشقی است

هر نوع خیانتی می تواند زمینه ساز شکست عشقی واقعی باشد. در واقع این از بدترین انواع شکست عشقی است که هیچ کس دوست ندارد با آن روبرو شود.

معمولا در این مواقع افراد خیلی سریع دنبال انتقام گرفتن بعد شکست عشقی هستند، اما اوضاع بدتر و بدتر می شود. بهترین کار این است که به احساسات خود مسلط باشید و بهترین تصمیم را بگیرید.

۲- فریب دادن

فریبکاری یکی دیگر از علل شکست عشقی است، دلیل فریبکاری مهم نیست، مهم این است که زمینه ساز جدایی طرفین از هم می شود.

3- عدم سازگاری منجر به انواع شکست عشقی می شود

عدم سازگاری زوجین و عدم تمایل آنها به تغییر و بهتر شدن، منجر به یکی از رایج ترین انواع جدایی عاطفی خواهد شد. البته فراموش کردن عشق از دست رفته کار راحتی نیست و حتی در این موارد هم زمان زیادی می برد تا اثرات آن کم شوند.

دلیل بروز شکست عشقی چیست؟

بارها در ویکی روان گفتیم که روابط به دلایل بسیار متنوعی پایان می یابند. درگیری یکی از دلایل رایج است، اما گاهی اوقات دلایل دیگری را نیز در بر می گیرد که به معنای پایان دادن به رابطه با شخصی است که هنوز هم برای او مهم هستید.

از مهم ترین دلایل شکست عاطفی یا همان جدایی عشقی به موارد زیر می توان اشاره کرد:

 • عدم آگاهی از تکنیک های رابطه بلند مدت
 • کمک نگرفتن از مشاور روانشناس روابط عاطفی در مواقع مورد نیاز
 • عدم شناخت از راه های پیشگیری از شکست عشق در رابطه
 • عدم آشنایی با اصول اولیه رابطه مانند تفاوت دوست داشتن و عشق
 • عدم آشنایی با راه های ابراز علاقه و عشق به همسر و معشوق
 • بیشتر مردم نمی دانند هدف از عشق چیست و چرا عاشق می شوند؟

وقتی این اتفاق می افتد، شما باید یاد بگیرید که چگونه از شخصی که دوستش دارید جدا شوید.

این مطالب ویکی روان و از دست ندهید:

چرا و چگونه این وقایع اتفاق می افتند؟

روانشناسی شکست عشقی بسیار پیچیده است، بیشتر ما با این امید که هرگز مجبور به پایان دادن نیستیم، وارد روابط می شویم. به ویژه، ازدواج بر این اساس بنا شده است “ تا زمانی که مرگ ما را از بین نبرد ” باقی خواهد ماند.

دلایل عمده شکست در عشق شامل:

 1. اختلاف شخصیتی
 2. عدم شرکت در جلسه مشاوره قبل از ازدواج
 3. وقت نداشتن برای یکدیگر
 4. خیانت کردن
 5. عدم تعاملات مثبت بین زن و شوهر
 6. رضایت جنسی کم
 7. و رضایت کلی کم از رابطه

پایان دادن به رابطه یکی از سخت ترین کارهایی است که با عشق خود باید انجام دهیم. فرقی نمی کند که در کجای جدایی قرار داشته باشید، دانستن چگونگی قطع رابطه خوب (از جمله نحوه قطع رابطه با شخصی که دوست دارید) به شما کمک می کند تا این انتقال برای هر دو شریک آسانتر شود.

در هر شرایط جدایی، مهمترین نکته ای که باید بخاطر بسپارید مهربانی و دلسوزی است. به راحتی می توان احساس طرف مقابل را فراموش کرد، اما روی کل مکالمه خود تمرکز کنید

اگر با مهربانی رفتار کنید، همه چیز برای همه آسان تر خواهد بود. دل شکسته شدن سخت است اما نباید کار را از این که هست سخت تر کنیم.

راه غلبه بر شکست عشقی چیه؟

حالا که متوجه شدیم شکست عشقی یعنی چه باید به روش های غلبه بر آن هم اشاره کنیم.

بارها در ویکی روان درباره روش های درمان شکست انواع شکست عشقی صحبت به عمل آمده چون اگر این اختلال به ظاهر ساده درمان قطعی نشود، می تواند زمینه ساز بیماری های روانی بسیاری باشد.

نتایج به دست آمده از جلسات مشاوره آنلاین نشان می دهد بسیاری از مردم نمی دانند بعد از شکست عشقی چه باید کرد و چه کارهایی در اولویت قرار دارند؟

دوست عزیز، بهترین اقدام بعد از جدایی های عاشقانه عبارتند از:

 • سریع و احساسی تصمیم نگیرید
 • به فکر انتقام گرفتن نباشید
 • موضوع را به همه نگویید
 • خود خوری ذهنی نداشته باشید
 • سریع وارد رابطه جدید نشوید
 • و از همه مهم تر، حتما موضوع را با روانشناس روابط عاطفی در میان بزارید

مارال حقیقی کرمانشاهی

پروانه صفایی مقدم

هدیه یعقوبیان

میترا حبیبی

محمد رضا سعید فیروزه

صفیه محمدی

آرزو بختیاری

شیرین آرین نژاد

نتیجه گیری در مورد روانشناسی شکست عشقی

مشاوره روانشناسی تصویری در ویکی روان

فهم اینکه منظور از شکست عشقی چیست کمک می کند تا افراد یک رابطه عاشقانه طولانی مدت داشته باشند و برای بهتر شدن آن تلاش کنند.

اگر به هر دلیل روابط عاشقانه شما دچار تنش های ناخواسته شده است می توانید در بخش مشاوره روانشناسی تصویری ویکی روان با مشاور دلخواهتان به صورت اینترنتی در تماس باشید و در جلسات مشاوره آنلاین شکست عشقی شرکت نمائید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا