استراتژی های فارکس

معامله ی فضولی چیست؟

12 نکته درباره اینکه معامله فضولی چیست و قانون درباره آن چه می‌گوید؟

اگر در طول مراودات مالی و حقوقی تان در کسب و کار و زندگی با این سوال که معامله فضولی چیست و حکم قانونی آن چه است بارها. نوشته 12 نکته درباره اینکه معامله فضولی چیست و قانون درباره آن چه می‌گوید؟ اولین بار در مجله کسب و کار بازده پدیدار شد.

اگر در طول مراودات مالی و حقوقی تان در کسب و کار و زندگی با این سوال که معامله فضولی چیست و حکم قانونی آن چه است بارها روبرو شده اید در این مقاله نکات بسیار مفیدی از این مطلب را می خوانیم. معامله فضولی معامله ای است که در آن شخصی بدون آنکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی از قبیل فروش، رهن و… انجام دهد. سه شخصیت مهم در معامله فضولی وجود دارد که قبل از ادامه‌ی بحث بهتر است آنها را بشناسیم: (۱) مالک: شخصی است که مالک اصلی و واقعی مال است و رضایت این فرد برای انجام معامله ضروری است. (۲) فضول: شخصی است که بدون نمایندگی و رضایت فرد اصیل اقدام به انجام معامله می‌کند. (۳) اصیل: طرف معامله با فضول.

۱. تعریف معامله فضولی

اگر کسی مال متعلق به دیگری را بدون داشتن سمت قانونی یا قراردادی مثل ولایت،وصایت،وکالت، قیمومت یا مدیر شخص حقوقی مورد معامله معامله ی فضولی چیست؟ قرار دهد، اعم از این‌که خود را مالک جلوه دهد و یا از ابتدا اعلام کند که مالک شخص دیگری است،این معامله را فضولی و معامله‌کننده را فضول گویند. طرف دیگر قرارداد که برای خودش معامله کرده است اصیل نام دارد.

ماده ۲۴۷ ق.م :معامله معامله ی فضولی چیست؟ به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این‌که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله اجازه آن را داد در این صورت معامله صحیح و نافذ (صحیح و دارای اثر قانونی) می شود.

با توجه به این ماده اگر کسی به ”نمایندگی“ از دیگری معامله کند آن معامله فضولی نبوده و نافذ(صحیح و دارای اثر قانونی) می باشد و اثر معامله برای کسی است که عقد به نمایندگی از او انشاء شده است.

۲. اثر حقوقی معامله فضولی

معامله فضولی طبق قانون غیر نافذ است. یعنی برای این‌که معامله دارای اثر حقوقی شود نیازمند اجازه(تنفیذ) مالک مال است.اگر مالک عقد را تنفیذ نماید قرارداد کامل و آثار حقوقی از روز انعقاد بر آن بار می شود اما اگر معامله را رد کند عقل از روز اول باطل خواهد بود.

۳. اجازه معامله فضولی

ماده ۲۴۸ق.م:اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

اجازه اگر با لفظ باشد صریح است، برای مثال مالک بگوید عقد را امضاء کردم یا معامله ی فضولی چیست؟ معامله را تأیید می‌کنم. اما اگر به صورت فعلی باشند ضمنی است، برای مثال مالک سوئیچ اتومبیلش را که به‌صورت فضولی فروخته شده را برای خریدار بفرستد.

ماده۲۵۰ق.م: اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد.

اگر مالک ابتدا معامله را رد کند اما پس از تامل از رأی خویش بازگردد و معامله را اجازه دهد این اجازه اثری نخواهد داشت زیرا با رد اولیه معامله باطل شده و دیگر نمی‌توان معامله باطل شده را تنفیذ نمود. همچنین اگر ابتدا معامله را تنفیذ(اجازه)کند دیگر نمی‌تواند از نظر خود رجوع و آن را رد نماید زیرا با تنفیذ، معامله غیرنافذ تبدیل به عقد صحیح شده و امکان بطلان آن وجود ندارد.

۴. سکوت مالک

مطابق ماده ۲۴۹ق.م: سکوت مالک حتی اگر در محل قرارداد حضور داشته باشد به منزله اجازه قرارداد نیست. بلکه رضای باطنی وی بایستی به نحوی ابراز شود و صرف سکوت وی اجازه محسوب نمی‌شود زیرا ممکن است این سکوت ناشی از ترس یا احترام باشد نه رضایت به انجام معامله.

اما اگر سکوت مالک همراه با قرینه و اوضاع و احوالی شود که بر اراده مالک دلالت کند چنین سکوتی می‌تواند اجازه ضمنی یا فعلی تلقی شود.

۵. رد معامله فضولی

ماده ۲۵۱ ق.م: رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

اگر مالک بگوید معامله را قبول نمی‌کنم یا رد کردم، رد صریح است و اگر مال مورد معامله فضولی را به شخص دیگری بفروشد،یا به شخص دیگری منتقل کند یا به رهن گذارد یا تلف نماید، رد ضمنی (فعلی) است.

۶. عدم فوریت اجازه یا رد

ماده ۲۵۲ ق.م: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

اجازه یا رد لازم نیست فوری باشد، قانون‌گذار به مالک فرصت فکر و تامل و امکان تاخیر در ابراز نظر را داده‌است. اما اگر تاخیر موجب ورود ضرر به اصیل(طرف معامله) شود وی می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین لازم نیست که اجازه یا رد در زمان حیات مالک به عمل آید،بلکه بعد از فوت او نیز وراث می‌توانند معامله را تنفیذ یا رد نمایند.

۷. توارث اجازه

طبق ماده ۲۴۷ ق.م دو نفر می‌توانند معامله فضولی را تنفیذ نمایند : ۱. مالک ۲. قائم‌مقام مالک

قائم‌مقام بر دو قسم است :عام و خاص

قائم‌مقام عام وراث متوفی است و قائم‌مقام خاص منتقل الیه(کسی که مال به او منتقل شده است) است.

ماده ۲۵۳ ق.م: در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

درپی انتقال ملک به ورثه آن‌ها به‌‌عنوان مالک می‌توانند در خصوص اجازه یا رد تصمیم بگیرند. بنابراین وراثی که مالک مورد معامله نمی‌شود اختیاری در اجازه یا رد ندارد مثلاً زوج که از عین زمین ارث نمی‌برد نمی‌تواند معامله فضولی انجام‌شده در زمین را تنفیذ یا رد کند. پس تنها وارثی می‌تواند اجازه یا رد کند که مالک مال باشد. علاوه بر آن هر یک از وراث تنها به میزان سهم‌الارث خود می‌توانند معامله را اجازه یا رد نمایند.

۸. اثر انتقال مال به فضول

م معامله ی فضولی چیست؟ ۲۵۴ ق.م: هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نمایند و بعد، آن به نحوی از انحا به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

برای مثال اگر پسری منزل پدر خود را فضولتا معامله نماید و بعد از معامله پدر فوت کند و ملک به پسر ارث برسد، صرف تملک پسر باعث نفوذ معامله نمی‌شود(اگرچه خود آن معامله را واقع ساخته) بلکه نیازمند اجازه مجدد وی میباشد. زیرا مثلاً ممکن است پسر قبلاً منزل را به بهای کمتری معامله کرده و حال که خود مالک مال شده قصد دارد به بهای بالاتری بفروشد و یا از فروش آن صرف‌نظر کند.

۹. فضولی بودن بخشی از معامله

ماده ۲۵۶ ق.م: هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کنند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

برای مثال اگر شخصی میز خود را همراه با صندلی متعلق به دیگری بفروشد معامله نسبت به میز صحیح و نسبت به صندلی غیرنافذ و نیازمند اجازه مالک است. همچنین اگر مالکِ سه دانگ از یک ملک، شش‌دانگ آن را بفروشد فروش خانه نسبت به سه دانگ صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر غیرنافذ خواهد بود.

۱۰. اجازه در فرض تعدد معامله فضولی

ماده ۲۵۷ق.م: اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این‌که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

حکم این معامله ی فضولی چیست؟ ماده راجع به معاملاتی است که به‌صورت زنجیره‌وار منعقد شده‌اند: برای مثال اگر فضول(الف) اتومبیلی را به دیگری(ب) به مبلغ صد میلیون فروخته باشد و (ب به ج) به مبلغ صد و پنجاه میلیون و (ج به د) به مبلغ صد و بیست میلیون بفروشد و مالک معامله میان( ب و ج) را تنفیذ کند،معامله میان (الف و ب) باطل و معاملات میان (ب و ج) و (ج و د) صحیح و نافذ تلقی می شوند.

۱۱. اثر اجازه معامله فضولی

ماده ۲۵۸ق.م : نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یارد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

برای مثال اگر در سال ۹۷ گوسفندی به صورت فضولی معامله و در سال ۹۸ عقد تنفیذ شود،آثار معامله از چه تاریخی خواهد بود؟ تاریخ انعقاد معامله معامله ی فضولی چیست؟ فضولی و یا تنفیذ آن؟

در این خصوص سه دیدگاه ارائه شده است:

۱. نظریه نقل: طبق این نظریه تمام آثار معامله(انتقال مالکیت عین و منافع)از تاریخ ”تنفیذ“ عقد(سال ۹۸)است.

۲. نظریه کشف حقیقی: مطابق این دیدگاه تمام آثار از تاریخ ”وقوع معامله فضولی“ خواهد بود(سال ۹۷). یعنی با اجازه مالک مالکیت عین مال و منافع آن از تاریخ انعقاد معامله منتقل خواهد شد و اجازه اثر قهقرایی دارد.

۳. نظریه کشف حکمی: طبق این نظر انتقال مالکیت عین از تاریخ تنفیذ معامله(سال ۹۸)و انتقال منافع مال از زمان وقوع معامله (سال ۹۷) است،یعنی خریدار از سال ۹۸ مالک خود گوسفند می شود درحالی‌که از لحظه وقوع عقد(سال ۹۷)مالک منافع آن(مثل شیر) شده است. پس اگر در مدت این یک‌سال گذشته گوسفند دست خود مالک بوده و به خریدار تسلیم نشده،مالک باید قیمت منافع(شیرها) را به خریدار بپردازد.

قانون مدنی نظریه اخیر (کشف حکمی) را پذیرفته است.

۱۲. اثر رد معامله فضولی

رد معامله فضولی موجب بطلان و بی‌اعتباری عقد خواهد شد و چنین فرض می‌شود که اصلاً معامله ای در بین نبوده‌است. بنابراین مالک مال خود را باز خواهد یافت و ثمن معامله هم به صاحب آن مسترد می‌شود.

ماده ۲۵۹ ق.م: هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده‌است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند،متصرف ضامن عین و منافع است.

ماده ۲۶۱ق.م :درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

اگر معامله فضولی رد شود، اصیل و فضول هر دو در مقابل مالک به‌طور تضامنی مسئول هستند و مالک می‌تواند به هر یک که بخواهد برای استرداد مال و مطالبه غرامات(منافع استیفا شده یا نشده و همچنین دریافت خسارت مالی که ضرر دیده) رجوع نماید. اگر مالک با مراجعه به اصیل مال خود را بازستانده و منافع مدتی را که مال در ید اصیل بود را مطالبه کرد، اصیل درصورتی می‌تواند تمام غرامت را از فضول بگیرد که جاهل به معامله فضولی باشد.

یعنی اگر اصیل(طرف خریدار) نمی‌دانسته که مال متعلق به غیر است و با فضول معامله ای منعقد کرد بعد متوجه شد که مال برای خود فضول نیست(چون جاهل بوده) می‌تواند علاوه بر ثمن(بهایی که برای معامله پرداخته) تمام خساراتی که به مالک داده را از فضول بگیرد. اما اگر عالم به فضولی بودن معامله بوده یعنی می‌دانسته که مال متعلق به شخص فضول نیست و بااین‌حال وارد معامله شد، تنها می‌تواند ثمن معامله را از فضول دریافت کند و بقیه خسارات برعهده خودش است زیرا به ضرر خود اقدام کرده است.

منابع مورد استفاده

اگر به مطالعه مقالات حقوقی علاقمند هستید از این لینک می توانید مطالب بیشتری مطالعه فرمایید.

فروش مال غیر چیست و چه عواقبی دارد؟

فروش مال غیر از جمله جرایم کیفری به حساب می آید که تبعات آن معمولا بیش از یک نفر را درگیر می کند.

چرا که وقتی شخصی مالی را که صاحب آن نیست به فروش می رساند هم صاحب اصلی مال و هم خریدار را متضرر می کند. در این مقاله قصد داریم تا در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم به همین منظور موارد زیر را بررسی خواهیم کرد:

 • تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر
 • جرم فروش مال غیر
 • مجازات فروش مال غیر
 • نحوه شکایت از کسی که مال غیر را فروخته است؟
 • اگر درگیر این معضل شدم به کجا باید مراجعه کند؟

تفاوت معامله فضولی با انتقال مال غیر

به طور کلی معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که شخص به جای فرد دیگر و یا با مال فرد دیگر اقدام به معامله می کند، بدون اینکه نماینده و یا اذن گرفته از طرف او باشد. معامله فضولی به دو صورت است که شامل: تملیکی و عهدی است. در نوع عهدی شخص از طرف شخص دیگر متعهد می شود که کاری را از جانب او برای فرد دیگر انجام دهد. در نوع تملیکی نیز شخص که در اصطلاح قانونی به آن فضول گفته می شود از طرف شخص دیگر اقدام به فروش مال می کند.

در انتقال مال غیر، شخص خود را صاحب مال معرفی کرده و اقدام به فروش مال می کند. در این معامله به دلیل مشهود بودن سوء نیت شخص، جرم کلاهبرداری برای او محرز است

معاملات فضولی جنبه حقوقی داشته در حالی که معاملات انتقال مال غیر جنبه ای کیفری دارد. این مطلب به این معنی است که در معاملات فضولی در صورتی که جنبه سوء نیت محرز شود، جنبه ی کیفری پیدا می کند.

جرم فروش مال غیر

به طور کلی این جرم به عنوان شکل خاصی از کلاهبرداری به حساب می آید و در دسته بندهای جرایم، جزء جرایم علیه اموال طبقه بندی می شود. اگر بخواهیم تعریف ساده ای از این جرم داشته باشیم ، انتقال دهنده ی مال بدون اینکه صاحب مال باشد و یا مجوز قانونی فروش آن را داشته باشد، آن را به فروش رسانده است. این جرم دارای ارکان قانونی، مالی و معنوی است که در ادامه به توضیح آن ها خواهیم پرداخت:

 • رکن قانونی : رکن قانونی این جرم ترکیبی از قوانین تصویب شده در سال ۱۳۰۸و ۱۳۶۷ است که بر اساس این قوانین مصوب مجازات این جرم در دسته ی مرتکبین ارتشاء، کلاهبرداری و اختلاس قرار می گیرد.
 • رکن مادی: در این جرم نیازی به اثبات وسایل کلاه برداری و یا اثبات اغفال مال باخته توسط شخص کلاه بردار نیست و فقط فروش مال به غیر توسط شخص کلاهبردار و قولنامه امضاء شده کفایت می کند.
 • رکن معنوی: اثبات سوء نیت و عمد بودن فروش مال غیر رکن معنوی این جرم را تشکیل می دهد. پس با این شرایط اگر فروش مال غیر به صورت سهوی صورت بگیرد، مجازاتی دامن گیر شخص نخواهد شد.

مجازات فروش مال غیر

ماده ۱ قانون مجازات در ارتباط با فروش مال غیر که مصوب سال ۱۳۰۸ می باشد چنین بیان می کند که اگر فردی به صورت عمد و با علم به اینکه مالک قانونی اموال مورد نظر نیست، اقدام به فروش آن بکند، کلاهبردار محسوب می شود. جرم تعیین شده برای این فرد از ۱ تا ۷ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی می باشد. همچنین فرد موظف به جبران رد مال به مالکش می باشد. اگر این فرد از کارکنان دولتی باشد، ارتکاب این جرم سبب انفصال دائم فرد از خدمات دولتی می شود.

نحوه شکایت از کسی که مال غیر را فروخته است؟

بهترین کار در این شرایط این است که مراحل زیر را یک به یک انجام دهیم:

 • شواهد و مدارکی که نشان دهنده ی این است که ما صاحب مال هستیم را تهیه کنیم.
 • شواهد و مدارکی را که مبین این است که شخص مال را به غیر انتقال داده جمع آوری کنیم.
 • اگر مال غیر منقول است و به فروش رسیده است باید در دادگاهی طرح شکایت کنیم که مال در آن منطقه قرار دارد.
 • در صورت منقول بودن مال باید در دادگاهی طرح شکایت کنیم که فروشنده در آن قرار دارد و درصورت مجهول المکان بودن فروشنده، شاکی می تواند در محل زندگی خود نیز طرح شکایت کند.
 • پس از جمع آوری مدارک لازم باید به دفاتر قضایی مراجعه و اقدام به طرح شکایت کنیم.

اگر درگیر این معضل شدم به کجا باید مراجعه کنم؟

اگر به هر دلیلی درگیر این معضل هستید، بهترین کار مراجعه به یک وکیل ملکی خوب برای مشورت در زمینه جنبه های حقوقی می باشد. به طور کلی حضور وکیل خوب در کنار فرد شاکی مزایای زیر را می تواند داشته باشد:

 • یکی از بهترین مزیت های آن این است که نیاز به حضور فرد شاکی در جلسات دادگاه نیست.
 • مدت زمان پروسه ی رسیدگی و اثبات جرم کوتاهتر است.
 • در حالتی فرد متخلف اقدام به فروش مال غیر کرده باشد، وکیل می تواند اموال او را توقیف کند.
 • به دلیل آشنایی با جزئیات حقوقی وکیل توانایی بیشتری برای جبران زیان موکل خود دارد.

شاید بهترین مزیت وجود یک وکیل خوب اطمینان خاطر فرد شاکی از روندهای حقوقی شکایت باشد و همین موضوع سبب جلوگیری از افزایش بار روانی معضل پیش آمده باشد. امروزه افزایش اطلاعات حقوقی و مشاوره با وکیل به عنوان امری ضروری به حساب می آید. در همین راستا سایت www.misaghiran.com که زیر نظر بهترین موسسه حقوقی در اصفهان قرار دارد می تواند مشاوره های حقوقی لازم را در اختیار افراد قرار دهد.

خلاصه نکات مقاله

فروش مال غیر از جمله جرایم کیفری می باشد که علاوه بر متضرر کردن افراد سبب برهم زدن نظم و امنیت جامعه می شود. در این مورد شخص متخلف علاوه بر اینکه مرتکب جرم شده است، همچنین زیان مالی به دو طرف صاحب مال و خریدار وارد کرده است. چنین اقدامات متقلبانه ای علیه اموال و حقوق افراد دارای مجازات کیفری بوده و متخلف موظف به جبران زیان وارد شده است. با توجه به اینکه مسائل حقوقی از این دست پیچیدگی های خود را دارد، مراجعه به یک وکیل ملکی خوب می تواند تا حدود بسیار زیادی از مشکلات افراد مال باخته بکاهد.

معامله فضولی

به صورت کلی منظور از معامله ی فضولی،معامله‌ای می‌باشد که شخصی به غیر از مالک،مال را مورد معامله قرار دهد.بر اساس ماده 247 قانون مدنی معامله ی فضولی چیست؟ معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.به زبان ساده با استناد به این قانون صاحب مال باید رضایت کامل نسبت به هرگونه تصرف و معامله در مال را داشته باشد.همچنین بر طبق قوانین،معامله فضولی به هر لفظی یا هر فعلی که دلیل بر نارضایتی مالک باشد رد می‌شود و قابل قبول نمی‌باشد.بنابراین در صورتی که شخص به عنوان ولی (سرپرست و جد پدری صاحب مال) و یا وصی و یا وکیل(دارای وکالت از مالک) ملک را معامله کند و صاحب مال نیز باطنا رضایت داشته باشد این معامله نافذ است در غیر این صورت معامله توسط مالک رد می‌شود و پس از وقوع معامله فضولی مالک می‌تواند با تنظیم اظهار نامه رسمی عدم رضایت خود را نسبت به معامله اعلام کند و با اعلام نارضایتی خود در پی بازگشت مال از جانب اصیل(شخصی که از دیگری مال را خریداری کرده است)برآید.

 • Previous مسدودیت حساب بانکی
 • Next قرارداد خرید دین

موسسه حقوقی مهر عدالت تحت عنوان نام تجاری Hi-Legal به عنوان یکی از موسسه‌های زیرمجموعه هلدینگ سلام فعالیت می نماید.

این موسسه با تکیه بر تجربیات قضات بازنشسته کشور و همکاری وکلای متخصص و کارشناسان حقوقی، خدمات ارزنده‌ای در حوزه‌های مختلف حقوقی به موکلین خود ارائه می‌دهد.

تماس با موسسه

شما همراهان گرامی می‌توانید از طریق هریک از پل‌های ارتباطی زیر با کارشنان حقوقی موسسه ارتباط برقرار کنید.

نمونه اظهار نامه برای متعاملین فضولی و رد معامله

(طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی [۱] [۲] هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.) پس اظهارنامه در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ایست برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل.

نمونه اظهار نامه برای متعاملین فضولی و رد معامله

درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) ۰۲۱- ۴۷۶۲۵۹
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری
مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان)
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰.۰۰۰هزار تومان
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۲۰.۰۰۰ هزار تومان
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۴۰.۰۰۰ هزار تومان
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل ۶۰.۰۰۰هزار تومان
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل ۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم)
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷ ۹۹۷۳ ۸۲۲۸ ۴۵۳۸ به نام هادی توکلی معامله ی فضولی چیست؟ واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱ ۲۲ ۴۲ ۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند.
مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان کلیک کنید

در موسسه وکیل تلفنی برای مشاوره حقوقی آنلاین ، کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری به صورت رایگان برایتان مهیا شود؛ البته می توانید با مطالعه مطالب مشابه زیر، اطلاعات حقوقی خود را افزایش داده تا در روز مبادا از این اطلاعات استفاده نمایید.

مخاطب محترم - با سلام - در اجرای ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

مطالب ذیل رسما و قانون به شما ابلاغ می گردد:

(۱) حسب اطلاعات مسموعه اقدام به

معامله نسبت به یک . بخشی از پلاک ثبتی . بخش . نموده اید.

۲) بر اساس اسناد مالکیت و سوابق ثبتی، سمت قانونی اینجانب بر مورد معامله محرز و ثابت است.

۳) مستفاد از قانون مدنی: رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که

دلالت بر عدم رضای به آن نماید که در ما نحن فيه با ارسال این اظهارنامه مراتب عدم

رضایت نسبت به معامله انجام شده ابلاغ و با عدم تنفیذ آن این معامله به علت فضولی بودن باطل است.

انتقال و فروش مال غیر

انتقال و فروش مال غیر

امید است با پاسخ‌گویی به سؤالات مطروحه، ماهیت جرم انتقال مال غیر معلوم و بیان گردد و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره حضوری، می‌توانید با تعیین وقت مشاوره حضوری و یا آنلاین، به موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مراجعه نمایید.

تعریف جرم انتقال مال غیر

بر اساس ماده ۱ قانون انتقال مال غیر، کسی که مال غیر (متعلق به دیگری) را با علم به اینکه مال غیر (دیگری) است، به نحوی از انحاء (به هر شیوه‌ای) عینا (مال) یا منفعتا (منفعت مال) بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند،مرتکب جرم انتقال مال غیر شناخته می‌شود.

بر اساس این تعریف عناصر جرم انتقال مال غیر مشخص می گردد:

۱-رفتار مادی

الف) رفتار فیزیکی:

انتقال مال به صورت اینکه خود، مال غیر را بفروشد یا اینکه اجاره دهد و با توجه به نص (متن) ماده فقط مال دیگری را بفروشد و یا اجاره دهد مشمول معامله ی فضولی چیست؟ ماده مزبور می‌شود.

در صورتی که به موجب جعل سند رسمی باشد، به مجازات جرم مذکور هم محکوم می‌شود.
در صورتی که انتقال گیرنده مطلع از عدم استحقاق انتقال دهنده در مورد اختیار برای انتقال مال غیر باشد، به مجازات مقرر در همین قانون محکوم خواهد شد.

ب)شرط حاصله:

 • مال متعلق به دیگری باشد و این تعلق می‌تواند به موجب سند رسمی یا عادی باشد.
 • شخصی که مال را منتقل می‌کند مجوز برای این کار نداشته باشد، این مجوز می‌تواند به صورت وکالت قانونی باشد که بتواند آن را منتقل کند.
 • برای انتقال مال باید علم داشته باشد که متعلق به دیگری است، در صورتی که اشتباها تصور می‌کرده مال متعلق به خود اوست و آن را انتقال بدهد مشمول ماده نمی‌شود.
 • موضوع مال مورد انتقال در جرم مذکور شامل منقول و غیر منقول معامله ی فضولی چیست؟ می‌شود.

مال منقول مالی است که امکان جابجایی و نقل مکان دارد مثل خودرو و مال غیرمنقول، مالی است که امکان جابجایی و نقل مکان ندارد مانند خانه و زمین.

نتیجه ی حاصله:
جرم انتقال مال غیر، جرم مقید به نتیجه است و چون از صور کلاهبرداری می‌باشد در صورتی که منتهی به گرفتن و اخذ مال از انتقال گیرنده شود جرم مذکور اتفاق افتاده است.

عنصر معنوی:

در جرم انتقال مال غیر شخص باید به عمل خود عالم و آگاه باشد و عمدا (با قصد) این اقدام را انجام دهد.

تفاوت فروش مال غیر با معامله معارض

معامله معارض یکی دیگر از صور جرم کلاهبرداری می‌باشد که تفاوت خاصی با انتقال مال غیر دارد و تفاوت آن در نحوه انتقال مال غیر می‌باشد.

برای تحقق این جرم شرایط خاصی لازم است:

در انتقال مال غیر شخص مالی را که متعلق به دیگری می‌باشد را به هر نحوی منتقل می‌کند.

در حالی که در معامله معارض، شخص مال متعلق به خود را دو بار و به دو صورت منتقل می کند.

یعنی به این صورت که در ابتدا مال خود را به موجب سند عادی به شخصی منتقل می‌کند و بعد همان مال را به موجب سند رسمی به شخص دیگری منتقل می‌کند.

در صورت دیگر شخص مال خود را به موجب سند رسمی انتقال می‌دهد و بعد همان مال را به صورت رسمی به دیگری منتقل می‌کند.

به این علت معارض می باشد که نسبت به یک مال، همزمان دو معامله شده است.

هرگاه شخصی مال خود را به موجب سند رسمی منتقل کند و بعد همان مال را به موجب سند عادی منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض نمی‌شود.

بلکه این عمل، جرم انتقال مال غیر می‌باشد.

نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد، در معاملات غیر منقول، انتقال باید به موجب سند رسمی باشد تا معتبر تلقی شود.

در نقاطی که ثبت رسمی اموال غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند مانند خانه و زمین) ضرورت دارد و شخص مال غیر منقول را به موجب سند عادی منتقل می کند، بعد همان را به موجب سند رسمی منتقل می‌کند مشمول معامله معارض نمی‌شود.

این مورد می‌تواند تحت عنوان کلاهبرداری قابل پیگرد باشد.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

در انتقال مال غیر، شخص معامله ی فضولی چیست؟ مال غیر را بدون مجوز به این نیت برای خود معامله می‌کند که مالی را برای خود، در مقابل اخذ کند.

پس در نتیجه سؤنیت و قصد منتفع شدن دارد و به ضرر مالک می باشد.

درحالیکه در معامله فضولی شخص مال دیگری را برای اینکه خود منتفع شود، منتقل نمی‌کند، بلکه برای مالک و به نفع مالک آن منتقل می‌کند.

همچنین در معامله فضولی شخص برای انتقال، نمایندگی و وکالت از طرف مقابل دارد و خارج از اذن (اجازه) عمل می کند و یا اینکه وکالت و نمایندگی ندارد.

ولی آن را برای انتفاع مالک معامله می‌کند و فاقد هرگونه سؤنیت است و قصد منتفع شدن خود را ندارد.

در ماده ۱ قانون انتقال مال غیر شرط لازم را نداشتن مجوز می‌داند.

مرجع صالح جهت شکایت فروش مال غیر

با توجه به اینکه اولین مرجع صالح برای شروع رسیدگی به جرایم، دادسرای عمومی محل وقع جرم، می‌باشد و تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.

در صورتی که جرم واقع شده را محرز بداند، قرار جلب به دادرسی صادر و پس از صدور کیفر خواست (خواستار مجازات و کیفر) توسط دادستان، پرونده را به دادگاه صالح جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.

حسب مورد، دادگاه کیفری دو به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به جرم فروش مال غیر را دارد.

مدارک لازم جهت طرح شکایت فروش مال غیر

مالک در صورت وقوع چنین جرمی باید به دادسرا، همراه با سند مالکیت و یا مدارکی که نشان از مالکیت معامله ی فضولی چیست؟ شخص باشد، مراجعه کند.

همچنین مالک موظف است که در صورت اطلاع از وقوع معامله، تا یک ماه پس از اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت (محل) یا صلحیه (دادگاه) یا یکی از دوایر دولتی رجوع کند تا به عنوان معاونت در جرم فروش مال غیر، تحت تعقیب قرار نگیرد.

وکیل متخصص پرونده فروش مال غیر

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
جهت هماهنگی با موسسه حقوقی مهرارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک ۱۴- طبقه ۴- واحد ۹ و ۱۰

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا