استراتژی های مؤثر فارکس

توان تحلیل

تحلیل دینامیکی و ارزیابی توان جنبشی گسل دو چاه، ایران مرکزی

گسل دوچاه با ظاهری خمیده و با راستای تقریبی خاوری-باختری و شیب حدود 70 درجه به سمت شمال واقع در پایانه شمال باختری گسل قم- زفره، از ساختارهای جالب توجه در ایران مرکزی می‌باشد. تاکنون پژوهش‌های متعددی به‌ویژه از دیدگاه رسوب‌شناسی و دیرینه‌شناسی در منطقه دوچاه صورت گرفته‌است اما کماکان اطلاعات ساختاری از گسل دوچاه واقع در باختر استان قم (کوه‌های یزدان و دوچاه) بسیار اندک است. در این پژوهش با تمرکز بر اطلاعات هندسی وجنبشی گسل دوچاه و پهنه‌ی دگرریخت شده‌ی اطراف آن در سازندهای قم و قرمزفوقانی به تحلیل تنش دیرینه در این محدوده پرداخته شده است که موقعیت محور یبیشینه تراکمی اصلی (σ1) و محور بیشینه کششی اصلی(σ3) به ترتیب برابر با 05 / 030 و 05 / 285 بدست آمد. تحلیل هندسی و جنبشی ساختاری مرتبط با گسل دوچاه و با توجه به آرایش فضایی محورهای اصلی تنش بیانگر فرانهادگی برش چپگرد بر روی برش راستگرد بویژه در قسمتهای باختری منطقه است که دلیل این امر را میتوان به خمیدگی رو به شمال گسل دو چاه و چرخش ورقه خزر (کاسپین) نسبت داد. آرایش خط‌های گذر تنش بیشینه، نشانگر پیروی آن‌ها از رژیم تنشی کلی حاکم بر پوسته ایران است. پتانسیل حرکتی گسل‌ها (Fault Movement Potential) رابطه نزدیکی با وضعیت تنش زمین‌ساختی حاکم در محدوده آن گسل دارد. با توجه به موقعیت فضایی بین گسل دوچاه و محور تنش بیشه تراکمی (σ1)، پتانسیل حرکتی گسل دوچاه حدود 33/0 برآورد گردید که نشانگر پتانسیل پایین این گسل برای فعالیت و ایجاد زمین‌لرزه‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Paleostrees Analysis and Evaluation of the Movement Potential of Dochah Fault, Central Iran

نویسندگان [English]

 • Mohadese Ajami 1
 • Reza Nozaem 1
 • Mohsen Eliasi 1
 • Saeed Madanipour 2
 • Saeed Haj Amini 1
 • Vahid Tavakoli 1
 • Kosar Shadram 2

Qom region is one the significant area insight of geological features in Central Iran. Several researches have been studied about the Cenozoic strata in terms of sedimentology, Stratigraphy and paleontology but, few structural detail data are available from this area. The most important exposure of the rock unites at the west of the Qom city is related to the Eocene volcanics, توان تحلیل Lower Red, Qom and Upper Red Formations. The major structures at this area is Kamar Kuh and Mil anticlines, Yazdan syncline, Dochah and Sefid kuh faults. Dochah Fault with E-W trending and ~70° dipping to the northward placed at the northwest termination of Qom-Zefreh Fault as a recent sinistral strike slip fault. This fault with ~15 km length separate Mil anticline from Yazdan syncline and eliminates the southern limb of Dochah overturned anticline. In this study, we focused on the Dochah Fault damaged zone in order to paleostress analysis using geometric and kinematic characteristics of fault slip data, which is achieved from the deformed Qom and Upper Red Formations. For this purpose, 100 fault slip data with precise and accurate geometric and kinematic characteristics have been measured in the field and analyzed with software Dasiy and Rotax methods. In order to determine the sense of shearing of the faults, the criteria of Petit (1987) and Doblas (1998) have been used. While the trend of the major structures is east-west but, most of slip data is related the transverse oblique slip faults, because the Dochah Fault passes through the soft materials of Lower Red Formation and consequently it is not possible or too hard to find the slicken line. Meanwhile, our results indicate the attitude of the axes of the maximum and minimum principal stress (σ1, σ3) as 030/05 and 285/05, Geometric and kinetic structural analysis related to the dochah fault and according to the spatial arrangement of the main stress axes indicate the readiness of the left-hand section on the right-hand section, especially in the western parts of the region (Caspian) attributed. oblate shape of field stress ellipsoid shape (R~0.7). Based on the field stress ellipsoid shape and the rotation of the fault data regarding the Anderson's theory for the compressive stress regime, the stress transition trajectory map has been prepared. The arrangement of maximum stress trajectories is consistent with the general stress regime in the Iranian crust and is consistent with the activity of the Dochah Fault. Different criteria have been proposed to evaluate the activity of a fault in terms of seismicity. In experimental studies, there are various estimates for selection for the part of the fault that the movement rediscovers for each tectonic seismic zone. Here, the possibility of moving Dochah Fault has been estimated by the method of Lee et al. (1997). In this method, the angular relationship between maximum principal stress axis (σ1) and the pole of the fault plane considered in order to evaluate the Fault Movement Potential (FMP) based on equation “FMP=f (G, σ)”. The angle between maximum principal stress axis (σ1) and the pole of Dochah Fault (θ) is equal to ~40° and so FMP=0.33 based on equation FMP= (θ-30°) ⁄ (30°) if θ∈[30°,60°]. This value of FMP indicates the low seismic potential of Dochah fault for movement and Creating earthquakes.

بررسی مقایسه‌‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام

مهمترین مسئله برای سرمایه­گذاران فعال در بازار سرمایه، پیش­بینی قیمت سهام می­باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی کاربرد پذیری پیش­بینی قیمت سهام به وسیله شاخص­های تحلیل تکنیکی با استفاده از شبکه­های عصبی و مقایسه این روش با سایر روش­های پیش­بینی از جمله شبکه عصبی استفاده کننده از قیمت سهام و مدل­های ARIMA می­باشد. در این تحقیق قیمت سهام ده روز آینده چهل شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سه روش مختلف پیش­بینی می­شود. در روش اول با استفاده از یک شبکه عصبی پیش­­خور تک لایه با الگوریتم یادگیری لونبرگ- مارکوات و معیار عملکرد میانگین مربعات خطا با ورودی ارزش بازار، قیمت پیش­بینی می­شود. سپس علاوه بر ورودی ارزش بازار، میانگین­های متحرک پنج، ده و بیست روزه و ROC و RSI دوازده روزه نیز به عنوان ورودی به شبکه معرفی گردید و پیش­بینی صورت گرفت. قیمت سهام با استفاده از مدل­های ARIMA نیز برای کلیه شرکت­های پیش­بینی شد. با استفاده از تحلیل واریانس سه روش مختلف پیش­بینی با یکدیگر مقایسه گردیدند. از آنجا که در مورد سی شرکت پیش­بینی قیمت توسط مدل­های ARIMA به طور معنی­داری نسبت به مدل­های شبکه عصبی نتایج بهتری توان تحلیل ارائه نموده است می­توان اظهار داشت که مدل­های خطی _ARIMA بهتر از مدل­های غیر خطی، شبکه­های عصبی_ توانسته­اند پیچیدگی­های سری­های زمانی قیمت سهام را تجزیه و تحلیل نموده و برای پیش­بینی قیمت سهام مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

 • پیش‌بینی قیمت سهام
 • تحلیل تکنیکی
 • شبکه‌های عصبی
 • مدل‌های سری زمانی

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Neural Networks' Capabilities Using Indicators of Technical Analysis for Forecasting of Stock's Price

نویسندگان [English]

 • Mahmood Motevasseli 1
 • Bijan Taleb Kashefi 2

1 Professor of Economics, University of Tehran

2 Master of Economics

چکیده [English]

The most important issue for active investors in capital market is forecasting the stock's price. The main goal of this research is to study the application of stock's price anticipation by using indicators of technical analysis based on neural networks and the comparison of this method and neural networks which uses stock's price and ARIMA models. In this research stock's price of the next 10 days of 40 active companies will be anticipated in Tehran stock exchange by using three different methods. In the first method, the stock's price will be forecasted by applying SINGLE LAYER FEED FORWARD NEURAL NETWORKS. Using Levenberg-Marquardt learning algorithm and the performance criteria of MSE with admission of market value.
In the next step, beside the entry of market value, 5, 10 and 20 days of moving average and 12 days of RSI and also ROC were introduced as new entries to the network and forecasting was accomplished. The Stock's prices were also anticipated for all companies using ARIMA models. By applying analysis of variance, three different anticipating models were compared. Since price anticipation for thirty companies by ARIMA models have presented better and more meaningful results rather than neural networks model. Therefore, we can claim that the linear models of ARIMA are more capable of explaining and analyzing the complexities of time series of stock's price than the nonlinear models of neural networks. Therefore, they are recommended to be used for anticipation of stock's price

توان تحلیل

نتایج جستجو برای: تحلیل تفاضلی توان

تعداد نتایج: 302898 فیلتر نتایج به سال:

ارزیابی و تحلیل توان گرادیان شوری در مصب رودخانۀ اروند بر پایۀ روش الکترودیالیز معکوس

Electrical power of salinity gradient is one of the sources for renewable energy. This energy can be obtained by mixing two kinds of water with different concentrations. In a river estuary, fresh water naturally mixes with sea water without any obstruction. Reveres electro dialysis (RED) is one of the suitable and practical methods for controlling this unobstructed mixture and extracting energy.

تحلیل اثر تولید چندمکانی در افزایش توان کاهش مخاطرات و آسیب‌پذیری در زنجیرۀ تأمین

مخاطرات در حوزه‌های مختلف ابعاد و جوانب مختلفی دارد. امروزه با توجه به حساسیت موجود در صنایع، افزایش توان سازمان‌ها در مواجهه با بحران‌ها و مقابله با عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های تولید ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راه‌هایی که برای مقابله با این ریسک‌ها مطرح می‌شود، افزایش چابکی، پایداری و انعطاف‌پذیری یک فرایند تولیدی است. در این تحقیق، نحوۀ افزایش توان برخورد با بحران‌ها و ریسک‌ها در بخش تولید با رو.

تحلیل توان اکوتوریسم شهری مبتنی بر مدل اکولوژیک بااستفاده از GIS نمونه موردی شهرستان دالاهو

شناسایی نواحی مناسب برای توسعۀ گردشگری از مهمترین مباحث برنامه ریزان گردشگری است امروزه دلایلی مانند رشدروز افزون جمعیت، توسعه مناطق مسکونی شهری و زندگی شهر نشینی، افزایش آلودگی های صوتی در رابطه با توسعه تکنولوژی، خستگی ناشی از کار در بخش های مختلف مشاغل شهری، افزایش درآمد و موارد مشابه، به ویژه در کلان شهرها، مردم و شهروندان را بر آن داشته که همواره به مناطق گردشگری پناه برند برنامه ریزی فعال.

تحلیل اگزرژی پیشرفته سیکل توان جذبی با منبع زمین گرمایی

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل اگزرژی پیشرفته سیکل توان جذبی با منبع زمین گرمایی

چکیده مقاله :

توسعه صنعت، افزایش جمعیت و ارتقای استانداردهای سطح زندگی باعث تقاضای چشم گیری در زمینه انرژی شده است. با توجه به بروز بحران انرژی جهانی، روند رو به اتمام انرژیهای فسیلی و آلودگی های ناشی از این نوع انرژیها، لزوم توجه به انرژیهای پاک و فناوری هایی مانند تولید همزمان، امری ضروری به نظر میرسد. از سیکل های تولید توان که قابلیت رقابت با سیکل رانکین آلی را دارا بوده و در دماهای نسبتا پایین نیز توانایی کارکرد دارد، سیکل توان جذبی است که از آب-آمونیاک به عنوان سیال عامل در سیکل استفاده نموده و تولید توان می کند. در این مقاله از تحلیل اگزرژی پیشرفته سیکل توان جذبی برای ارزیابی استفاده شده است. در تحلیل اگزرژی رایج میتوان تخریب اگزرژی اجزای سیکل را محاسبه نمود ولی تحلیل اگزرژی پیشرفته اطلاعات خوبی برای طراحان سیکل فراهم میکند تا میزان ناکارآمدی سیکل در بخش هایی که قابل جبران هستند کاهش دهند. در این تحلیل، تخریب اگزرژی در هر جز سیکل به دو عامل اجتناب پذیر (Avoidable) و اجتناب ناپذیر (Unavoidable) و از منظر دیگر به دو عامل درونزا (Endogenous) و برون زا (Exogenous) تقسیم میشود. تحلیل اگزرژی پیشرفته یک فرصت بزرگ برای ارتقای سیستم و معرفی اجزای اصلی برای این ارتقا را پیشنهاد میکند. بر طبق محاسبات انجام شده بر روی سیکل بررسیشده بازده انرژی و اگزرژی سیکل در حالت ایده آل بیشترین مقدار و به ترتیب برابر %12/32 و %47/95 و تخریب اگزرژی کمترین مقدار یعنی 893/7 کیلووات است. از تحلیل اگزرژی پیشرفته نیز میتوان به این نتیجه رسید که بخش اعظم تخریب اگزرژی تجهیزات از نوع اجتنابناپذیر و درونزا است و مبدل حرارتی با 398/8 کیلووات بیشترین تخریب اگزرژی را داراست.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا IEC12_270 میباشد و برای لینک دهی به این توان تحلیل مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

رستمیان ملکی، فاطمه و غایبی، هادی و عباداللهی، محمد و نوروزی، روح اله،1397،تحلیل اگزرژی پیشرفته سیکل توان جذبی با منبع زمین گرمایی،دوازدهمین همایش بین المللی انرژی،تهران،https://civilica.com/doc/848581


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، رستمیان ملکی، فاطمه؛ هادی غایبی و محمد عباداللهی و روح اله نوروزی )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، رستمیان ملکی؛ غایبی و عباداللهی و نوروزی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

معرفی بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری پایان نامه

از آنجایی که تحلیل آماری کاری پیچیده و بسیار سخت است امکان انجام محاسبات آن بدون برنامه و نرم افزارهای تحلیل آماری امکان پذیر نیست. بنابراین برای اینکه بتوانید تحلیل آماری پایان نامه یا کارهای شرکتی خود را انجام دهید باید به یکی از این نرم افزارهای تحلیل آماری تسلط داشته باشید.

در اینجا به معرفی بهترین نرم افزارهای تحلیل آماری که در همه جای دنیا توسط پژوهشگران و دانشجویان برای مقاصد مختلف مانند نوشتن پایان نامه استفاده می ­شود می­ پردازیم.

انواع نرم افزارهای تحلیل آماری:

نرم افزار تحلیل آماری SPSS

SPSS بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی (Statistical Package for Social Science) است که برای تجزیه و تحلیل آماری بخصوص تحلیل نتایج پرسشنامه ­های تحقیقات میدانی و همچنین آزمون فرضیات تحقیق و پایان­ نامه­ ها استفاده می ­شود.

در ابتدا این نرم افزار بیشتر با هدف کاربرد و استفاده از آمار و روش­ های آماری در علوم اجتماعی نوشته شده بود اما امروزه از این نرم افزار برای تحلیل آماری مشاهدات، پرسشنامه­ ها و آزمایشات در تمامی رشته ­ها استفاده می ­گردد.

این نرم افزار به دلیل سادگی و پوشش نسبتا کامل روش­ های آماری به پرکاربردترین نرم افزار تحلیل آماری در کشور ما تبدیل شده است.

نرم افزار تحلیل آماری SAS

SAS مخفف Statistical Analysis System است. این نرم افزار آماری بیشتر روش ­های رایج آماری را پوشش می­ دهد و کاربر می ­تواند فرمان­ های خاص مورد نیازش را انتخاب نموده و به کار گیرد.

از مهم ­ترین مزایای این نرم افزار می­ توان به امکان برنامه نویسی برای تحلیل­ های پیشرفته آماری بخصوص برنامه نویسی جهت تحلیل­ های ماتریسی اشاره کرد.

نرم افزار تحلیل آماری Lisrel

لیزرل مخفف Linear Structural Relation به معنای ارتباطات ساختار خطی است، یک نرم افزار تحلیل آماری که برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می­ شود.

از لیزرل همچنین برای تست کردن روایی پرسشنامه استفاده می­ شود. هدف لیزرل این است که ما را با انجام آزمونی به تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه­ ای برساند.

نرم افزار تحلیل آماری Statistica

Statistica نیز یکی دیگر از نرم افزارهای معروف آماری است که قابلیت های منحصر به خود را دارد.

از آن­ها می ­توان به امکان ارتباط بین عملیات در این نرم افزار با ویژوال بیسیک و انعطاف پذیری آن، قابلیت­ های گرافیکی و نمودارهای زیبا و راهنمای کامل و کاربردی آن اشاره کرد.

نرم افزار تحلیل آماری Minitab

نرم افزار مینی تب از جمله نرم افزارهای مطرح آماری است که در برخی از زمینه­ های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و در اقتصاد از قابلیت ­های خاص و بالاتری برخوردار است.

رسم نمودارهای سه بعدی از مشاهدات، در این نرم افزار به راحتی امکان پذیر است. بسیاری از عملیات ها همانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع­ های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف و … پیروی کند نیز به راحتی و سهولت در این نرم افزار امکان پذیر است.

مینی تب با داشتن خروجی ­های بسیار دقیق و مناسب (در حد هزارم اعشار)، در زمینه­ هایی از قبیل آمار توصیفی، رگرسیون، روش­ های چند متغیره پیوسته و گسسته، طرح آزمایش ­ها، کنترل کیفیت آماری و … کاربرد دارد. همچنین می ­توان برای اجرای فرمان­ هایی که در منو موجود نیست یک ماکروی کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.

نرم افزار تحلیل آماری NCSS

نرم افزار NCSS یکی دیگر از نرم افزارهای آماری است که امکانات کامل و جامعی در اختیار شما قرار می­ دهد تا داده­ های خود را به بهترین شکل تحلیل کنید.

برای این کار می توانید از بیش از 200 ابزار گرافیکی و آماری در این نرم افزار استفاده کنید.

از ویژگی­ های نرم افزار NCSS می­ توان به امکان رگرسیون خطی و غیرخطی، سازگاری با نسخه ­های مختلف ویندوز، امکان رسم انواع نمودار و آمار توصیفی اشاره کرد. این نرم افزار به خاطر توانایی که در محاسبات تعیین حجم نمونه دارد بسیار مورد توجه تحلیلگران آماری است.

نرم افزار تحلیل آماری Eview

نرم افزار Eview یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه بکارگیری روش­ های اقتصاد سنجی، بخصوص جدیدترین روش­ های آن است.

به کار گیری آسان روش ­های VAR (نامحدود و ساختاری) و مدل ­های ARIMA از مزیت­ های این نرم افزار محسوب می­ شود.

این نرم افزار اولین بار در سال 1994 به بازار عرضه شد و هدف آن انجام عملیات اقتصاد سنجی و تجزیه تحلیلی آماری داده­ های اقتصادی بود.

نام این نرم افزار از دو کلمه­ ی Econometric View گرفته شده است.

نرم افزار تحلیل آماری R

نرم افزار r یک نرم افزار آماری اوپن سورس است که بسیاری از آمار شناسان با استفاده از آن بسیاری از تکنیک ­های آماری مدرن را اجرا می­ کنند.

این نرم افزار یکی از قوی­ ترین و به روز ترین نرم افزارهای آماری است که در زمینه­ های مختلفی غیر از آمار نیز استفاده می­ شود.

به دلیل رایگان بودن، بسیاری استفاده از این نرم افزار را به سایر نرم افزارها ترجیح می ­دهند علاوه بر این ­ها یکی دیگر از دلایل محبوبیت آن، قابل استفاده بود برای کاربران نرم افزار Splus است.

نکته ای که وجود دارد، این نرم افزار حتی ساده ­ترین منوهای آماری را هم ندارد و تمامی امکانات آن از طریق دستورات و کدنویسی قابل استفاده است.

نرم افزار تحلیل آماری Expert Choice

نرم افزار Expert Choice اغلب برای انجام تحلیل سلسله مراتبی یا AHP و مقایسات زوجی استفاده می­ شود و امروزه در اکثر علوم از جمله علم مدیریت به کار گرفته می­ شود.

این نرم افزار تنها نرم افزاری است که به صورت اختصاصی در کشور ما برای انجام روش تحلیل AHP به کار می ­رود.

بنابراین، هر فردی که نیاز به تحلیل AHP و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ­های مقایسات زوجی در پایان نامه یا مقاله خود دارد باید از این نرم افزار استفاده کنید.

نرم افزار تحلیل آماری Microfit

مایکروفیت یک نرم افزار ویژه اقتصاد سنجی- کاربرد علم آمار در اقتصاد یا Econometric است که قابلیت ­های بسیاری در انجام روش­ های رگرسیونی و تمامی آزمون­ های مکمل آن در اقتصاد دارد و برای محققان رشته­ های علوم اقتصادی می­ تواند بسیار مفید واقع شود.

نرم افزارهای متعددی برای انجام تحلیل آماری مورد استفاده قرار می­ گیرند که هر یک ویژگی و خصوصیت خاص خودشان را دارند، تسلط به تمامی این نرم افزارها امکان پذیر نیست بنابراین اگر تصمیم می­ گیرید یک نرم افزار تحلیل آماری را انتخاب کنید باید بدانید به چه منظور است و برای چه کاری چنین تصمیمی دارید. همچنین اطلاعات تکمیلی درباره این نرم افزارها بخوانید تا بتوانید کاربردی ­ترین آن­ ها را برای رسیدن به هدفتان انتخاب کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا